Wonen in recreatiegebied

Wonen in recreatiegebied

Onze gemeente telt een aantal straten die in de bestemmingszone 'Recreatiegebied' vallen. Deze gebieden zijn gericht op het voorzien van accommodatie gericht op toerisme en recreatie.

Volgende straten zijn (onder meer) gelegen in recreatiegebied:

 • De Lei
 • Groot-Goorbleek
 • Heksenven
 • Hoenderweg
 • Leyheide
 • Jan van Tulderstraat
 • Klein-Goorbleek
 • Leiheidestraat
 • Lucas Dalleustraat
 • Schatrijt
 • Tulderbos
 • Van Wijtvlietstraat

De constructies die gelegen zijn in deze straten zijn vermoedelijk recreatiewoningen, gericht op tijdelijk verblijf. 

Wetgeving 

Door een tegenstrijdigheid in de wetgeving op het rijksregister en het omgevingsrecht bestaat er veel onduidelijkheid over het statuut van deze recreatieverblijven. 

 • Wat het omgevingsrecht betreft, zijn dit constructies gericht op recreatie of dus bijvoorbeeld weekendwoningen waar je tijdelijk mag verblijven.
 • Wanneer inwoners hier permanent gaan wonen, moeten zij, volgens de wetgeving op het rijksregister, hier hun hoofdverblijfsplaats vestigen. 

Deze bepalingen staan vervolgens op gespannen voet met elkaar. Enerzijds begaan inwoners die permanent gaan wonen in recreatiegebied een stedenbouwkundig misdrijf, maar anderzijds dienen zij hier - althans wat de wetgeving op het rijksregister betreft - wel hun adres te vestigen, middels een tijdelijke inschrijving. 

Om tegemoet te komen aan deze tegenstrijdigheden, zal het lokale bestuur, voorlopig (nog) niet handhavend optreden wat de stedenbouwkundige misdrijven betreft. Dit wil zeggen dat er heden, voor de bestaande recreatieverblijven, geen handhavingstrajecten worden opgestart vanuit onze lokale overheid. We kunnen geen uitspraak doen over de handhavende bevoegdheden van de hogere overheden en kunnen dus ook geen 'woonrecht' garanderen. 

Veel gestelde vragen

Hierbij kan u het antwoord terugvinden op enkele veel gestelde vragen: 

 • Hoe lang zal het gedoogbeleid nog blijven bestaan?
  Het is voor ons bijzonder moeilijk om in te schatten hoe lang en of dit gedoogbeleid nog kan blijven bestaan. De lokale overheden wachten op handvaten van de hogere overheden om deze problematiek aan te pakken. In sommige buurgemeenten hebben de hogere overheden al actie ondernomen, door bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen te initiĆ«ren naar bijvoorbeeld natuurgebied of woonparkgebied. 
 • Kan ik een 'woning' aankopen en zal deze nog dezelfde waarde hebben wanneer we deze wensen te verkopen?
  Het is voor ons wederom bijzonder moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Wat de waarde van het recreatieverblijf betreft, kan deze best gewaardeerd worden naar de toepasselijke gewestplanbestemming, zijnde recreatiegebied. Heden kan er mits een voorlopige inschrijving een adres gevestigd worden, maar wij kunnen onmogelijk inschatten of dit in de toekomst nog het geval zal zijn. Het zou dus kunnen zijn dat het recreatieverblijf, zoals dat overigens geldt voor alle woningen in de gemeente, minder waard wordt. 
 • Zouden wij moeilijkheden kunnen ervaren bij de bank of notaris?
  Banken verlenen niet altijd kredieten voor (het volledige bedrag van) het recreatieverblijf, omdat zij een inschatting maken van de constructie als onderpand voor de aangegane lening. De notaris zal u bij aankoop zo goed mogelijk proberen te informeren. 
 • Wat moeten wij doen als er geen gedoogbeleid meer bestaat?
  Indien het gedoogbeleid ophoudt te bestaan, wil dat zeggen dat de lokale overheid de begane stedenbouwkundige inbreuken opnieuw kan sanctioneren. Er dienen hiervoor verjaringstermijnen in acht te worden genomen, waardoor vermoedelijk een overgangsperiode zal gelden voor de reeds begane misdrijven. Inwoners die op dat moment al gedurende lange tijd op een adres zijn ingeschreven zullen vermoedelijk niet onmiddellijk worden uitgeschreven, maar u dient er rekening mee te houden dat na bijvoorbeeld verkoop, nieuwe eigenaars niet meer opnieuw kunnen worden ingeschreven op het adres. De nieuwe eigenaars of huurders zullen de constructies immers moeten gebruiken overeenkomstig de gewestplanbestemming, als zijnde recreatie. Wanneer dergelijke misbruiken gesanctioneerd worden, zal er dikwijls het zogenaamde herstel in de oorspronkelijke toestand bevolen worden. Dit wil zeggen dat u het recreatieverblijf weer zal moeten gebruiken overeenkomstig het voorgeschreven gebruik, dus enkel voor tijdelijk toeristisch verblijf. 
 • Mogen wij de recreatieverblijven uitbreiden of verbouwen? Mogen wij bomen kappen? 
  U geniet niet van de vrijstellingen die voor woningen gelden, aangezien deze recreatieverblijven geen woningen zijn. Indien u plannen hebt om te bouwen/verbouwen dient u altijd contact op te nemen met de dienst omgeving, aangezien er een heleboel beperkingen gelden in deze gebieden naar bijvoorbeeld toegelaten maximale volumes en te verharden oppervlakten.
  Wij laten niet toe dat er bomen gekapt worden in het recreatiegebied, omdat de rijkheid aan bebossing net een waardevol kenmerk is van dit gebied. Enkel wanneer er bomen zouden zijn met een acuut valgevaar, kan de burgemeester uitzonderlijk toelaten bomen te kappen, na nazicht van de bomen door de gemeente. Deze bomen zullen altijd opnieuw moeten worden aangeplant. 
 • Geldt het gedoogbeleid voor alle stedenbouwkundige misdrijven?
  Neen. Het gedoogbeleid geldt enkel voor het stedenbouwkundig misdrijf 'zonder de nodige vergunning de functie van het recreatieverblijf wijzigen'. Door permanent te wonen in een recreatieverblijf wordt, zonder de nodige vergunning, de functie van het recreatieverblijf gewijzigd naar een woonfunctie - wat onvergunbaar is in recreatiegebied. Alle andere stedenbouwkundige misdrijven, zoals het kappen van bomen zonder vergunning, het uitbreiden van constructies zonder vergunning, het aanleggen van verhardingen zonder vergunning, kunnen en zullen geverbaliseerd worden. Wanneer een eigendom te koop wordt aangeboden, zullen de notaris en toekomstige kopers van deze overtredingen op de hoogte worden gebracht.
 • Wat moeten wij doen om ons te kunnen inschrijven? 
  U moet een adreswijziging doorgeven aan de dienst bevolking via het daartoe bestemde digitale formulier. Wanneer u een adreswijziging naar een recreatieverblijf aanvraagt, zal gevraagd worden te verklaren dat u op de hoogte bent van het feit dat u een stedenbouwkundig misdrijf begaat. 

Indien u nog vragen hebt, kan u contact opnemen met de dienst Omgeving.