Vrachtwagenparking Weelde Depot

De gemeente stelt een afgesloten vrachtwagenparking ter beschikking op het buitenterrein Weelde Depot.

Voorwaarden

Enkel voertuigen in regel met het verkeersreglement waarvan de bestuurder woonachtig is in de gemeente Ravels of de Turnhoutse straten Kampheidelaan, Steenweg op Baarle-Hertog en Steenweg op Zondereigen kunnen van de vrachtwagenparking gebruik maken. 

Kosten

Voor het gebruik van de vrachtwagenparking wordt geen vergoeding gevraagd.
Een toegangsbadge kan verkregen worden na het betalen van een retributie van 3,00 EUR.

Bijzonderheden

De gemeente stelt bij afgifte van de toelating aan de gebruiker een badge ter beschikking waarmee de toegangspoort van de terreinen Weelde Depot bediend en de vrachtwagenparking ingereden kan worden.

Tevens zal door de gebruiker een overeenkomst ondertekend worden. Deze overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur. De gebruiker dient echter steeds wijzigingen (adreswijziging, …) door te geven. Het gemeentebestuur behoudt het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

Oneigenlijk gebruik van de vrachtwagenparking zal resulteren in de intrekking van de badge en de eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

Het is verboden om meer dan één genummerde parkeerplaats te bezetten per badge of andere gebruikers te hinderen door slecht te parkeren.

Personenwagens mogen enkel geparkeerd worden op plaatsen die toebehoren aan de gebruikers. Dit parkeren moet gebeuren zonder de in- en uitrit te hinderen/blokkeren.

Aanvraag

Een gebruiker dient een aanvraag in te dienen bij de gemeente om toelating te bekomen om de vrachtwagenparking te gebruiken. Wijzigingen van de gegevens van de gebruiker dienen onmiddellijk aan de gemeente te worden overgemaakt.

Richtlijnen voor het gebruik:

 • De toegang geschiedt op eigen risico en geldt enkel voor het gedeelte van de terreinen Weelde Depot waarvan de betreding noodzakelijk is voor het parkeren van het voertuig.
 • Het parkeren op de vrachtwagenparking geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan de voertuigen, inbraak in voertuigen, ladingdiefstallen, ….
 • Aangebrachte schade aan de infrastructuur van de vrachtwagenparking dient onmiddellijk gemeld te worden aan de gemeente. De gebruiker is verplicht alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze bepalingen door de gebruiker, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die de gemeente aan de wet kan ontlenen.
 • Bij het niet naleven van dit gebruiksreglement kan het gemeentebestuur de gebruiker de toegang tot de vrachtwagenparking ontzeggen.
 • Op de vrachtwagenparking gelden dezelfde gedragsregels als op de openbare weg. Eventuele verkeersborden en -signalen hebben ook dezelfde functie.
 • Het gedrag van de gebruikers mag geen gevaar opleveren voor andere gebruikers van de vrachtwagenparking.
 • De inrichting van de voertuigen van de gebruikers moet aan de eisen voldoen zoals wettelijk voorgeschreven.
 • Een geparkeerd voertuig of niet-aangekoppelde aanhangwagen/trailer behoort altijd op de rem te staan of op een andere wijze te zijn geblokkeerd, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren.
 • Het is verboden te overnachten op de vrachtwagenparking.
 • Het onnodig maken van lawaai is niet toegestaan.
 • Het is verboden om herstellingen en of onderhoud aan de voertuigen uit te voeren op de vrachtwagenparking, zoals het verversen van olie, smeren van onderdelen, afwassen, ….
 • De gebruiker dient zijn parkeerplaats rein te houden. Het is eveneens verboden om voertuigen te laden en te lossen of andere economische activiteiten uit te voeren op de parking.
 • Het is verboden op de parking een vuur te maken, zoals een kampvuur maken, afvalstoffen verbranden, barbecues, ….
 • Personenauto’s en motoren van de gebruikers van de parking mogen enkel op de gereserveerde plaats van de gebruiker geplaatst worden.