Visvijver Speeksel en De Burcht

De gemeentelijke visvijver 't Speeksel en de Burcht in de oude dorpskern van Weelde worden ter beschikking gesteld om te vissen.

Visvijver Speeksel

Adres: Leemputten t.h.v. vijver Speeksel, 2381 Ravels

Afmeting: 3143 m²  

De Burcht

Adres: Dreef t.h.v. de pastorij, 2381 Ravels

Voorwaarden

Enkele belangrijke regels uit het visreglement. Het volledige reglement is te raadplegen

 • Het is enkel toegelaten om te vissen met een geldige visvergunning
 • Het is enkel toegelaten om met een hengel te vissen. Een hengel mag ten hoogste van één enkelvoudige of meervoudige haak voorzien zijn. Een schepnet mag alleen gebruikt worden om vissen te landen die met een hengel gevangen zijn. Alle andere tuigen waarmee vis gevangen kan worden, zijn verboden. 
 • Hengels dienen binnen handbereik te worden opgesteld. De maximum toegelaten afstand tussen hengelaar en hengel bedraagt 3 m.
 • Vissen is toegelaten van 1 januari tot en met 31 december.
 • Er mag gevist worden vanaf een halfuur vóór zonsopgang en tot een halfuur na zonsondergang.
 • Elke gevangen vis moet steeds onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten. Bij het vissen op karper is gebruik van een onthaakmat en ruim schepnet verplicht.
 • Het is verboden:
  • Een leefnet te gebruiken of een ander middel om vis te bewaren.
  • Om vis mee te nemen.
  • Gekleurde maden te gebruiken. 
  • Levende aasvissen te gebruiken. Kunstaas is wel toegestaan. 
  • Te vissen als het waterpeil abnormaal laag is. Deze tijdelijke maatregel wordt via informatieborden kenbaar gemaakt. 
  • Gebruik te maken van producten die de vis bedwelmen of uit zijn normale toestand brengen
  • Gebruik te maken van nachtlijnen, fuiken, …
  • Visstekken te installeren.
  • Met meer dan twee hengels te vissen.
  • Te zwemmen, te schaatsen, het water in te gaan of te bevuilen.
  • Onder ijs te vissen.
  • Om 's nachts te vissen.
 • Er mag slechts gevist worden vanop de oever. 
 • Visplaatsen mogen niet voorbehouden worden noch voor zichzelf noch voor anderen. De eerste aanwezige mag een plaats bezetten. Na het vissen is de visser verplicht zijn plaats op te ruimen. Het is verboden enige wijziging aan de aard, het niveau of de beplanting van de oever te brengen. Behalve visvoer is het verboden iets in het water achter te laten.
 • De vergunninghouder is verplicht de visvijver en omgeving rein te houden. Afval wordt in de vuilnisbakken gedeponeerd of mee naar huis genomen.
 • Elke vergunninghouder en bezoeker is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van de lokale politie, de gemeentelijke toezichters en de beambten van het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • De vergunning van personen die handelen in tegenstrijd met onderhavig reglement, kan ingetrokken worden en eventueel worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.

Procedure

Visvergunningen zijn te verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. 

Kostprijs

 • Inwoners van de gemeente Ravels betalen 5,00 euro per jaar.
 • Niet-inwoners betalen 50,00 euro per jaar.
 • Niet-inwoners die tijdelijk in de gemeente verblijven betalen 5,00 euro per week

Gerelateerde items