Tenlasteneming - bijlage 3bis

Nodigt u als inwoner van Ravels (= garant) een vreemdeling uit voor kort verblijf in België die zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, dan heeft u een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) nodig. Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende bestaansmiddelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Kosten

10,00 euro

Procedure

 • U downloadt het formulier 'bijlage 3 bis' en print het dubbelzijdig uit of haalt een blanco formulier op bij de dienst Burgerzaken
 • U vult op het formulier in hoofdletters en duidelijk leesbaar, de rubrieken A en B in en tekent zet uw handtekening in rubriek D. 

Er zijn twee situaties mogelijk: 

1.   Een visumplichtige vreemdeling, afkomstig uit een land waar geen Belgische ambassade of consulaat is: 

 • u meldt zich aan bij de dienst Burgerzaken met het originele ingevulde formulier 'bijlage 3 bis' en uw identiteitskaart of paspoort
 • de gemachtigde beambte legaliseert en dateert de verbintenis tot tenlasteneming
 • de garant stuurt volgende documenten op naar de ten laste genomen vreemdeling:
  • de verbintenis tot tenlasteneming
  • de bewijzen van voldoende bestaansmiddelen (3 laatste loonstroken of laatste aanslagbiljet)
  • kopie identiteitskaart/verblijfskaart garant
  • attest gezinssamenstelling van de garant 
De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.
 
Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.
 
 

2.   Een niet visumplichtige vreemdeling of een visumplichtige afkomstig uit land waar België door een andere Schengenstaat vertegenwoordigd wordt:

 • u meldt zich aan bij de dienst Burgerzaken met het originele ingevulde formulier 'bijlage 3 bis', uw identiteitskaart of paspoort en bewijzen van voldoende bestaansmidddelen (3 laatste loonstroken of laatste aanslagbiljet)
 • de gemachtigde beambte legaliseert en dateert de verbintenis tot tenlasteneming.
 • de mederwerker van de dienst Burgerzaken stuurt de tenlasteneming en alle bewijsstukken op naar Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
 • na goedkeuring wordt de garant uitgenodigd om de tenlasteneming op te halen.
 • de garant de tenlasteneming op naar de vreemdeling die naar België wil reizen.
De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. 
 
Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat meebrengen

 • Volledig ingevulde bijlage 3bis (1 tenlasteneming per persoon)
 • Identiteitskaart of verblijfskaart van de garant
 • Afhankelijk van welke procedure: bewijzen van inkomsten