Teeltschade

Indien schade aan land- en tuinbouwteelten wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten aanzienlijk verminderen, kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen. De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Schade veroorzaakt door economische of speculatieve redenen, door verkeerde cultuurtechnieken of door onvoldoende zorg komt niet in aanmerking.

Voorwaarden

De commissie voor vaststelling van schade komt enkel bijeen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijke karakter
 • De schade moet groter zijn dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1979)
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 • Bijzondere opbrengsten verliezen in geval van premies

Procedure

De schadelijder moet de vraag tot bijeenroeping schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Volgende gegevens zijn noodzakelijke om een dossier te kunnen opstarten:

 • bedrijfsgegevens (naam, adres, GSM-nummer, producentnummer)
 • kopie van verzamelaanvraag
 • perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage aan schade
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • aard van de teelt
 • zaaidatum
 • vermoedelijke oogstdatum
 • totale oppervlakte van het bedrijf
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering

Voor wie

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade aan land- en/of tuinbouwteelten heeft opgelopen.