Subsidie: installaties voor de opvang en hergebruik van hemelwater en/of infiltratie van hemelwater

De gemeente Ravels wil een ambitieus klimaatbeleid voeren. Zo ondertekende het bestuur het Burgemeesterconvenant 2030. Een belangrijk onderdeel van het convenant is inzetten op klimaatadaptatie om als gemeente veerkrachtig te kunnen reageren op het reeds veranderende klimaat.

Met betrekking tot klimaatadaptatie ziet het college van burgemeester en schepenen een groot potentieel in het benutten van daken. Het opvangen en bufferen van regenwater draagt in grote mate bij tot de klimaatadaptatie, met name door het ontlasten van de rioleringen en het openbaar hydrografisch net. Gezien de prognoses omtrent het klimaat, met een steeds hevigere regenval, dient tijdig te worden ingespeeld op (tijdelijke) overbelastingen van het rioleringsstelsel om wateroverlast bij piekdebieten te voorkomen en/of beperken. Door in te zetten op hergebruik van regenwater wordt er eveneens efficiënter omgegaan met leidingwater.

De gemeente Ravels wenst dan ook haar inwoners aan te moedigen om op een zuinige en efficiënte manier om te gaan met water en wenst een premie te voorzien voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening bij bestaande woningen.

Voorwaarden

De premie wordt toegekend aan de aanvrager die ofwel:

  • een natuurlijke persoon (particulier) en eigenaar van de woning is;
  • een natuurlijke persoon (particulier) en gebruiker of huurder van de woning is; De woning of het woongebouw waar de werken worden uitgevoerd, dient op het grondgebied van de gemeente Ravels gelegen te zijn en als hoofverblijfplaats dienen.

De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde of vergund geachte en hoofdzakelijk vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De vigerende stedenbouwkundige voorschriften dienen nageleefd te worden en de installatie moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en in overeenstemming zijn met bestaande wetten, reglementen en verordeningen. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Indien geen vergunning voor de werken vereist is, dient de hemelwaterinstallatie steeds te voldoen aan de richtlijnen van het gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater en het technisch achtergronddocument. De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De hemelwaterput en/of de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 3 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’. Het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte. 

Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine, en 1 extra aftappunt. De overloop van de hemelwaterput mag enkel aangesloten worden op een gemengd rioleringsstelsel indien er geen andere mogelijkheid is. In geval van een bijvulsysteem, moet dit volledig gescheiden zijn met het drinkwaternet. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

Kostprijs

Premiebedrag

Hemelwaterinstallatie

Wanneer het gaat om de plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij een nieuwbouwwoning of een ingrijpende uitbreiding of renovatie, waarbij de plaatsing ervan verplicht is op grond van de hemelwaterverordening, wordt geen premie toegekend.

Wanneer het gaat om een bestaande woning, waarbij geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd die de hemelwaterverordening van toepassing maken, bedraagt de premie 500,00 EUR voor de plaatsing van een eerste hemelwaterput voorzien van operationele pompinstallatie en mits aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Indien een operationele pompinstallatie met aansluiting op minstens 1 WC of 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten wordt geïnstalleerd op een bestaande hemelwaterput waarbij een dergelijke installatie nog niet verplicht was bij de aanleg ervan, bedraagt de premie 250,00 EUR.

Infiltratievoorziening

Wanneer het gaat om de plaatsing van een infiltratievoorziening bij een nieuwbouwwoning of een ingrijpende uitbreiding of renovatie, waarbij de plaatsing ervan verplicht is op grond van de hemelwaterverordening, wordt geen premie toegekend.

Wanneer het gaat om een bestaande woning, waarbij geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd die de hemelwaterverordening van toepassing maken, bedraagt de premie 250,00 EUR voor de plaatsing van een eerste infiltratievoorziening. Deze premie kan gelijktijdig worden aangevraagd met de premie voor de plaatsing van een eerste hemelwaterinstallatie, zodat een maximale premie van 750,00 EUR wordt toegekend bij de gelijktijdige plaatsing van een eerste hemelwaterinstallatie én een eerste infiltratievoorziening.