Subsidie: afkoppeling van hemelwater

Het lokaal bestuur Ravels wil een ambitieus klimaatbeleid voeren. Zo ondertekende het bestuur het Burgemeesterconvenant 2030. Een belangrijk onderdeel van het convenant is inzetten op adaptatie om als lokaal bestuur veerkrachtig te kunnen anticiperen op de gevolgen van het reeds veranderende klimaat.

De Europese en VLAREM-wetgeving legt de verplichting op om hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten, gebouwen, opritten, enz. te scheiden van het afvalwater wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.

De aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet zoveel mogelijk worden vermeden zodat deze installaties optimaal kunnen werken. Bovendien wordt door het afkoppelen de bestaande druk op rioleringsstelsels verkleind, alsmede de kans op wateroverlast of vervuild lozen op oppervlaktewaters door overstorten bij hevige regenbuien.

De aanvraag voor het bekomen van de premie wordt ingediend bij het gemeentebestuur na de keuring van de afkoppeling.

Voor het aanvragen van de premie moet gebruik gemaakt worden van het premieaanvraagformulier.

In het geval van een woning wordt de premie slechts eenmalig toegekend per adres.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt, dan moet(en) de eigenaar(s), via medeondertekening van de aanvraag, zich akkoord verklaren.

In het geval van een woongebouw:

  • wordt de premie slechts eenmalig toegekend per woongebouw, indien één eigenaar de werken laat uitvoeren en betaalt. Bij verschillende eigenaars, dienen de overige eigenaar zich wel schriftelijk akkoord te verklaren door het medeondertekenen van het aanvraagformulier
  • bij meerdere aanvragers wordt de premie slechts eenmalig toegekend per adres. De premie wordt dan verdeeld onder aanvragers in verhouding tot hun aandeel in de totale eindfactuur. Elke eigenaar dient dan een aparte premieaanvraag in te dienen.

Indien de aanvrager(s) geen eigenaar(s) is (zijn) van het woongebouw waarvoor de premie aangevraagd wordt, dan moet(en) de eigenaar(s), via medeondertekening van de aanvraag, zijn (hun) akkoord verklaren.

Voorwaarden

Een woning die cumulatief voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden, komt in aanmerking voor een premie:

  • De woning is voor de inwerkingtreding van dit reglement niet aangesloten op een rioleringsstelsel;
  • Er wordt voor het eerst riolering aangelegd in de straat waaraan de woning gelegen is en de woning moet verplicht worden aangesloten op de nieuwe riolering;
  • Het betreft een bestaande woning, d.w.z. een woning dewelke reeds werd gebouwd voordat de rioleringswerken werden opgestart;
  • De eigenaar/huurder/gebruiker van de woning wordt verplicht het hemelwater af te koppelen naar aanleiding van de eerste aansluiting van riolering in de straat waaraan de woning is gelegen;
  • Van de afkoppeling is een conform keuringsattest beschikbaar.

De premie wordt toegekend aan de aanvrager die ofwel:

  • een natuurlijke persoon (particulier) en eigenaar van de woning is;
  • een natuurlijke persoon (particulier) en gebruiker of huurder van de woning is.

De woning of het woongebouw waar de werken worden uitgevoerd, dient op het grondgebied van de gemeente Ravels gelegen te zijn en als hoofdverblijfplaats dienen.

De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde of vergund geachte en hoofdzakelijk vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De vigerende stedenbouwkundige voorschriften dienen nageleefd te worden en de installatie moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en in overeenstemming zijn met bestaande wetten, reglementen en verordeningen.

De werken worden uitgevoerd aan de hand van het afkoppelingsadvies. Dit advies zal door een afkoppelingsdeskundige opgemaakt worden.

De kosten van deze afkoppelingsdeskundige zijn ten laste van Pidpa-riolering. Na uitvoering van de afkoppelingswerken zullen deze gekeurd worden en bij een correcte uitvoering zal er dan ook een conforme keuring afgeleverd worden.

Kostprijs

De premie bedraagt 500,00 EUR.