Sport en vrije tijd

Sociaal contact

 • Je mag thuis mensen uitnodigen.
  • Doe dit best buiten
  • Doe een zelftest voor je mensen uitnodigt. Je kan een zelftest kopen in de apotheek.
  • Nodig best niet te veel mensen uit.
 • Doe je een privéfeest ? Dit mag alleen bij je thuis en niet op locatie, bijvoorbeeld een feestzaal. Nodig weinig mensen uit of doe dit buiten.
 • Een trouwfeest of een koffietafel na een begrafenis mag wel op locatie. Volg deze regels:
  • Je mag met maximum 6 personen aan tafel zitten.
  • Zijn er meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten?
   • Draag een mondmasker.
   • Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.

Cultuur en gebruik gemeentelijke zalen en lokalen

 • Het cultuurseizoen van De Wouwer is weer volop aan de gang. Meer info over het programma en de tickets vind je op dewouwer.be. In De Wouwer. Op dit ogenblik wordt gevraagd om voor elk evenement je Covid Safe Ticket voor te leggen en je moet ook altijd een mondmasker dragen. Meer informatie over de maatregelen vind je op uitinravels.be/Wouwer_Covid-19.
 • Gemeentelijke zalen en lokalen kunnen gereserveerd worden via reservaties.ravels.be. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of de geplande activiteiten mogen georganiseerd worden en welke coronarichtlijnen moeten gevolgd worden. Alle informatie over de coronamaatregelen vind je op info-coronavirus.be
  Opgelet: wil je gebruik maken van een gemeentezaal voor een trouwfeest of koffietafel? Dan wordt dit enkel toegestaan indien er een beroep wordt gedaan op een professionele dienstverlener (traiteur, cateraar, begrafenisondernemer ...) die verantwoordelijk is voor de organisatie én het naleven van de coronamaatregelen. 
 • Reservaties worden kosteloos geannuleerd indien een activiteit niet mag worden georganiseerd omwille van gewijzigde coronamaatregelen. Aan de gebruikers wordt gevraagd om zelf de reservaties op te volgen en tijdig te annuleren wanneer dit het geval is. Reservaties die niet tijdig worden geannuleerd, worden aangerekend. 

Publieke evenementen

 • Publiek toegankelijke evenementen binnen of in een overdekte ruimte:
  • kunnen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen.
  • vanaf 50 personen moet er gebruik gemaakt worden van het Covid Safe Ticket en moet voorafgaand toelating worden verkregen van de bevoegde gemeentelijke overheid.
  • voor minder dan 50 deelnemers kan door de organisatie het Covid Safe Ticket ingezet worden indien men het publiek hier voorafgaand over informeert.
  • publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.
  • mondmasker is verplicht
 • Buitenevenementen in een niet-overdekte ruimte:
  • kunnen doorgaan met een maximum van 100 personen. Dit geldt voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congressen. Deze regels zijn van toepassing:
   • maximum één bezoeker per 4 m²;
   • minimum 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen;
   • mondmasker is verplicht.
   • Voor minder dan 100 deelnemers kan door de organisatie het Covid Safe Ticket ingezet worden indien men het publiek hier voorafgaand over informeert.
  • kunnen doorgaan met meer dan 100 personen
   • mits voorafgaande toelating van de lokale overheid
   • met gebruik van het Covid Safe Ticket 
   • maximum één bezoeker per 4 m²;
   • éénrichtingsverkeer én afzonderlijke in- en uitgangen wanneer meer dan 100 personen samenkomen;
   • mondmasker is verplicht..
 • Alle evenementen die gebruik maken van tenten of overdekte ruimten om publiek te ontvangen, worden beschouwd als evenementen die binnen plaatsvinden. Onder overdekte ruimte wordt elke ruimte begrepen afgeschermd van mogelijke weersinvloeden door middel van een dak, een plafond, een doek of elk ander middel. Het aantal gesloten zijden is hierbij niet belangrijk. 
 • Bij het uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen dienen de minimale horecaregels te worden nageleefd (ook wanneer deze buiten doorgaan):
  • de uitoefening van horeca-activiteiten is verboden tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens;
  • een maximum van zes personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Personen die onder hetzelfde dak wonen mogen ongeacht hun aantal een tafel delen;
  • enkel zitplaatsen aan tafel of aan de toog zijn toegestaan en elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten;
  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • het personeel draagt een mondmasker;
  • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij alle evenementen, zowel voor het publiek als voor de medewerkers en organisatoren, ongeacht de grootte van het evenement, en ongeacht of het evenement plaatsvindt met of zonder Covid Safe Ticket.

Evenementen aanvragen

 • Evenementen (uitgezonderd private of kleinschalige evenementen) moeten aangevraagd/gemeld worden bij het gemeentebestuur via het digitale aanvraagformulier.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband

 • Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband moeten buiten worden georganiseerd.
 • Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel in de volgende gevallen binnen worden georganiseerd:
  • wanneer zij thuis plaatsvinden;
  • wanneer zij plaatsvinden in een klein toeristisch logies. Wanneer het activiteiten in georganiseerd verband betreft, zijn binnen in een klein toeristisch logies enkel sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen toegelaten, alsook activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals hieronder beschreven. Deze activiteiten mogen echter niet plaatsvinden met overnachting;
  • wanneer zij plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart;
  • wanneer het sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen betreft.
  • wanneer het activiteiten betreft die gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollens.
 • Het is steeds verplicht om een mondmasker te dragen tijdens private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten aanwezig zijn. Het is sterk aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bovendien wordt het gebruik van zelftesten sterk aangemoedigd.

Een activiteit in georganiseerd verband is een activiteit die bijvoorbeeld wordt georganiseerd door een club of vereniging waarvan men lid is.

 • Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die buiten worden georganiseerd zijn toegelaten als de volgende maatregelen gerespecteerd worden:
  • het is verplicht om een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 100 personen aanwezig zijn;
  • het gebruik van het Covid Safe Ticket, is verplicht voor private bijeenkomsten vanaf 100 personen. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te verwittigen. Deze verplichting geldt niet thuis, tenzij er gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten.

Georganiseerd jeugdwerk

 • Rustige binnenactiviteiten (knutselen, toneel (tenzij zeer actief), zijn binnen niet toegestaan. Deze moeten buiten doorgaan.
 • Sportieve actieve activiteiten georganiseerd door jeugdwerk en jeugdorganisaties kunnen wel binnen georganiseerd worden. Het gaat over de aard van de activiteit, niet over de aard van de organisator.
 • Sportieve en actieve activiteiten zijn in binnenruimtes toegestaan. Ook als deze door jeugdbewegingen, cultuureducatieve jeugdorganisaties, jeugdhuizen, vakantieorganisaties, speelpleinwerkingen of andere jeugdorganisaties worden georganiseerd. Op een dagkampje of tijdens de wekelijkse jeugdactiviteiten mag je dus binnen dansen, actief bewegen, klimmen, klauteren of sporten.
 • Activiteiten binnen voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen wel nog steeds volgens dit protocol en voor kinderen en jongeren met een beperking volgens dit protocol.
 • Activiteiten buiten kunnen wel, zonder bijkomende maatregelen. 
 • Overnachtingen bij jeugd- en sportkampen zijn niet mogelijk. 
 • Meer info: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels 

Sport

Situatie sinds 26 december 2021

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen.

Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

 • Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het Covid Safe Ticket toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert.

Indoor infrastructuur

 • De meeste indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven, behalve onderstaande (sport)infrastructuren. Zij moeten de deuren sluiten voor het grote publiek. De activiteiten die toegelaten zijn in het KB, zoals sportwedstrijden en trainingen van clubs, mogen nog wel beoefend worden in deze (sport)infrastructuren:
  • Subtropische en recreatiezones van zwembaden (enkel sport-, instructie- en kinderbaden en wellness/sauna kunnen nog open blijven);
  • Bowlingzalen, snooker-, darts- en biljartzaken (inclusief de ruimten voor deze activiteiten in een horecazaak);
  • Paintballzaken;
  • Recreatieve trampolineparken (behalve in functie van sporttrainingen van sportclubs).
 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
   • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
   • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines

 • Covid Safe Ticket-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23.00 uur.

Kleedkamers

 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Bibliotheek

De bibliotheek en het toeristische loket zijn gewoon geopend. Alle bezoekers zijn wel verplicht om een mondmasker te dragen. 

Toerisme

 • Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.
 • Verblijven in toeristische logies zijn toegestaan op basis van hun capaciteit, inclusief logies met een capaciteit van meer dan 15 personen. Indien men met meer dan 15 personen verblijft in een toeristisch logies, is het niet toegelaten om binnen extra gasten te ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart.
 • De bibliotheek en het toeristische loket zijn geopend. Alle bezoekers zijn wel verplicht om een mondmasker te dragen.