Security door vrijwilligers

De meeste activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door verenigingen.

Voor sommige van die activiteiten is bewaking nodig (vb. security op fuiven), maar dit is aan een strenge wetgeving onderworpen. 

Ook vrijwilligers kunnen instaan voor de private bewaking onder bepaalde voorwaarden.  De wetgever voorzag het "vrijwilligersregime", waardoor leden van een vereniging (of personen die een aanwijsbare band hebben met die vereniging; vb. ex-leden) kunnen instaan voor persoonscontrole.

Voorwaarden

Geen winst beogen

De vereniging mag geen winstoogmerk beogen en moet bovendien een ander doel hebben dan het organiseren van evenementen. Het vzw-statuut kan daarbij een indicatie zijn. Met die regel wil men vermijden dat puur commerciële evenementen of securityfirma’s zonder vergunning onder het uitzonderingsregime kunnen vallen. Het oogmerk van een vereniging wordt door de burgemeester beoordeeld wanneer hij zijn toestemming verleent.

Enkel betrokkenen

Enkel de effectieve leden van de vereniging en de personen met een effectieve of aanwijsbare band met de vereniging kunnen binnen het uitzonderingsregime werken. Er moet dus een duurzame band aanwezig zijn tussen de personen die voor de bewaking worden ingezet en de organiserende vereniging. Voorbeelden zijn: de leden van een oudervereniging, de supportersclub van een sportploeg, oud-leiding van een jeugdbeweging … Ook de band tussen bewakers en vereniging wordt door de burgemeester beoordeeld. 

Geen betaling

De bewakingsactiviteit moet steeds onbezoldigd worden uitgevoerd: geen enkele vorm van betaling, fooi of beloning is toegestaan. Als organisator mag je je bewakers wel een vrijwilligersvergoeding aanbieden, omdat die bedoeld is om de kosten te vergoeden. Ook eten en drinken mag je voor hen voorzien, zolang dat beperkt blijft tot een normaal verbruik tijdens het uitvoeren van de bewakingsactiviteit.

Vier keer per jaar

Er is slechts een sporadische uitvoering van de bewakingsactiviteit: maximum viermaal per jaar. Een jeugdhuis dat elke maand een optreden organiseert kan dus maximaal vier keer per jaar vrijwilligers inzetten. Ook een vrijwilliger die verbonden is aan andere organisatoren, mag door al die verenigingen samen maar vier keer worden ingeschakeld. 

Persoonsvoorwaarden

  • Professionele bewakingsagenten, wapenhandelaren en politieagenten kunnen nooit ingezet worden als vrijwilliger voor bewakingsactiviteiten.
  • Vrijwillige bewakers mogen de voorbije drie jaar géén lid geweest zijn van een politiedienst.
  • Vrijwillige bewakers mogen bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en moeten aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen die ook gelden voor gewone bewakingsagenten.
  • Vrijwillige bewakers moeten minstens 18 jaar oud zijn en onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of minstens drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben.

Toestemming van de burgemeester

De burgemeester moet altijd zijn toestemming geven, na advies van de korpschef.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen via bijgevoegd formulier, minimaal 1 maand voor aanvang van het evenement.