RUP "Weelde Depot": voorlopige vaststelling: openbaar onderzoek

Het RUP ‘Weelde Depot’ werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 1 juni 2021.

Een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 1 augustus 2021 tot 30 september 2021. De stukken liggen gedurende deze periode tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Alle stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website: www.ravels.be.

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken via afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.