RUP Dorpskern Poppel

Het RUP "Dorpskern Poppel" werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 7 november 2022.

Een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 2 januari 2023 tot en met 1 maart 2023. De stukken liggen gedurende deze periode tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst Omgeving, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Alle stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website: www.ravels.be.

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken via afgifte tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.