Weg- en rioleringswerken Weelde: Hegge

Op donderdag 30 november staat de aanleg van de toplaag asfalt gepland voor De Hoek, Melkerijstraat (deel) en Verbindingsweg (deel).

Vraag je premie aan! 

Premie afkoppeling afval- en regenwater

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij het lokaal bestuur van Ravels. De premie bedraagt 500,00 EUR.

De keuringsdocumenten van PIDPA die toegevoegd moeten worden aan de aanvraag zijn eind maart 2023 verstuurd. 

Premie opvang en hergebruik van hemelwater en/of infiltratie van hemelwater

De gemeente Ravels wenst haar inwoners aan te moedigen om op een zuinige en efficiënte manier om te gaan met water en wenst een premie te voorzien voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening bij bestaande woningen.


UPDATE 21/11/2023

Op woensdag 29 november komt er een veegwagen om de reeds aangebrachte onderlaag asfalt schoon te maken. Na deze werkzaamheden wordt er een kleeflaag aangebracht, en op donderdag 30 november staat de aanleg van de toplaag asfalt gepland voor De Hoek, Melkerijstraat en Verbindingsweg. De Verbindingsweg gaat daags na aanleg van de asfaltverharding terug open.

We willen u vriendelijk verzoeken om uw voertuig vanaf 29 november om 7u30 buiten de werkzone te parkeren tot na de voltooiing van de toplaag asfalt. Zodra het asfalt is afgekoeld, is het toegestaan om er weer overheen te rijden.

Na afronding van deze werkzaamheden wordt uw straat weer opengesteld voor het verkeer.

Houd er rekening mee dat de planning afhankelijk is van de weersomstandigheden.


UPDATE 8/9/2023

De volgende werken worden ingepland:

 • Vanaf week 38: uitvoeren van enkele bochtverbredingen in De Hoek juist buiten de werfzone van Hegge. 
 • Vanaf week 39: opbreken kruispunt Grootwaterstraat zodat het weer opengesteld kan worden in week 42. Er dient een omleiding gevolgd te worden via Zuid-Heikant en Polderstraat.

 • Vanaf week 41: asfalteren toplaag Hegge zodat eind oktober de weg weer opengesteld kan worden voor het verkeer. Hierna enkel nog werken in de zijstraten De Hoek, Melkerijstraat, Grootwaterstraat en Verbindingsweg.
 • Vanaf week 41 tot waarschijnlijk week 47: tijdelijk afsluiten Verbindingsweg voor het overkoppelen van de persleiding van Aquafin (halfweg de Verbindingsweg zal een zone van een 30-tal meter terug open worden gelegd, niet voor opritten)

UPDATE 29/06/2023

Vanaf 29 juni ligt er overal in Hegge minstens 1 laag asfalt, wel zal de aannemer op het stuk van Hegge 61 tot en met 103 nog aan het werk zijn. Hier is tijdens de werkuren geen doorgang mogelijk. Vuilniswagen, post … hebben vrije doorgang. 

In De Hoek zal steenslag liggen en in de Melkerijstraat tussen Hegge en het pompstation van Aquafin zal de persleiding van Aquafin geplaatst worden. Doorgang zal hier enkel voor zeer plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

In het najaar zal het kruispunt Grootwaterstraat - Melkerijstraat afgesloten worden voor een 4-tal weken en zal ook de Verbindingsweg nog eens moeten worden afgesloten voor de koppeling van de nieuwe op de bestaande persleiding. De timing van deze twee zaken wordt later nog gecommuniceerd. 


UPDATE 27/04/2023

Vanaf donderdag 27 april, zal de aannemer het kruispunt De Hoek – Hegge afsluiten. De rioleringswerken zullen dan verder gaan in Hegge tot aan nr 61 waarna riolering zal geplaatst worden in De Hoek.

Vanaf 27 april zal het dus niet meer mogelijk zijn om vanuit Hegge via De Hoek en de ruilverkavelingswegen richting Heesdijk te rijden.

Bewoners waar de riolering reeds is geplaatst, kunnen nog  wel via De Hoek weg.


UPDATE 12/04/2023

Dinsdag 18 en woensdag 19 april gaan we de toplaag asfalt in onderstaande zone plaatsen.

#

#

Voorafgaandelijk aan het plaatsen van de asfaltverharding wordt de reeds aangebrachte onderlaag 17 april opgeborsteld waar na er een kleeflaag wordt aangebracht. Gelieve na het aanbrengen van de kleeflaag niet meer over de weg te rijden daar dit sporen achterlaat op uw wagen en oprit.

Wij vragen u dan ook om uw wagen vanaf maandagochtend 17 april buiten de werkzone te plaatsen tot dat de asfaltverharding voldoende is afgekoeld om over te rijden (+/- 5 u na aanleg).

Donderdag 20 april wordt de toplaag in asfalt geplaatst in de Verbindingsweg en het eerste stukje Hegge en Heesdijk.

 

Voorafgaandelijk aan het plaatsen van de asfaltverharding wordt de reeds aangebrachte onderlaag op 17 april opgeborsteld waarna er op 19 april een kleeflaag wordt aangebracht. Gelieve na het aanbrengen van de kleeflaag niet meer over de weg te rijden daar dit sporen achterlaat op uw wagen en oprit.

Wij vragen u dan ook om uw wagen vanaf woensdagochtend 19 april buiten de werkzone te plaatsen tot dat de asfaltverharding voldoende is afgekoeld om over te rijden (+/- 5 u na aanleg).


Update 10/02/2023

De rioleringswerken in de Verbindingsweg zijn klaar. Binnenkort zullen de betonnen kantstroken worden getrokken en zal de onderlaag asfalt aangebracht worden. 

Voor de aanleg van de ter plaatse gestorte kantstrook, gaat de aannemer vanaf 9 februari de reeds aangebrachte steenslagfundering profileren. Als dit klaar is, zal er doorheen de straat een geleidingskoord worden gespannen waarna de kantstroken worden getrokken. Na enkele dagen uitharden, brengt de aannemer de eindlaag van de fundering aan waarna de onderlaag asfalt komt. Vanaf dat het koord voor de oprit is geplaatst, zal deze niet meer toegankelijk zijn tot dat de onderlaag asfalt is geplaatst. Nadien wordt uw oprit zo snel als mogelijk aangevuld.

De planning is als volgt:

 • 9- 4 februari: nivelleren reeds aangebrachte steenslagfundering
 • 15-16 februari: trekken boorden in glijbekisting
 • 20- 22 februari: aanbrengen eindlaag fundering
 • 24 februari: aanbrengen onderlaag asfalt

Na de werkuren zal het mogelijk zijn om in de straat te rijden tot voor uw deur en mensen of goederen af te zetten. Parkeren zal niet mogelijk zijn langs het traject. De voertuigen dienen buiten de werkzones te worden geparkeerd gedurende deze periode.


Update 30/01/2023

 • Het deel tussen Weeldestraat en Hegge 111a is momenteel bereikbaar via Weeldestraat. We sluiten dagelijks een klein stukje af waar de aannemer aan het werk is. Je kan ook altijd de omleiding volgen via via de Grootwaterstraat en de Melkerijstraat. 
 • Heesdijk is de volgende weken volledig bereikbaar via de zijde van Poppel
 • Verbindingsweg tot Hegge 111a is de volgende 2 weken bereikbaar zowel via Steenweg op Weelde als Heesdijk. In week 7 trekken wij de betonboorden in Verbindingsweg tot aan Hegge 111a en in week 8 trachten wij hier onderlaag asfalt te plaatsen. Dit alles onder voorbehoud van weersomstandigheden.


Update 7/11/2022

 • Rioleringswerken in eerste deel Hegge (van Weeldestraat tot zijweg thv Hegge 61) zijn zo goed als afgerond. In de eerste helft van december zal op dat deel de onderlaag asfalt aangelegd worden.
 • Vanaf 21/11 wordt gestart in de Verbindingsweg (vertrekkende vanaf N12) en verder gewerkt richting Hegge 61. Vanaf dan zal de Hegge enkel nog bereikbaar zijn via het verlengde van de Melkerijstraat die uitkomt thv Hegge 66. Alle bewoners langs dit traject ontvangen hiervoor een bewonersbrief
 • Vanaf het ogenblik dat de onderlaag asfalt wordt aangelegd in het eerste deel van de Hegge (tussen Weeldestraat en Hegge 61) en het laatste deel van de Heesdijk (tussen Heesdijk 15 en 35) zal de Hegge ook verlaten kunnen worden via deze stukken.

Update 20/10/2022:

Kruispunt Grootwaterstraat – Schootseweg:

 • De heraanleg van de grasdallen langs het eerste gedeelte van de Schootseweg is afgerond. De weg is terug opengesteld voor alle verkeer.
 • De rioleringswerken in Hegge situeren zich nu voorbij het kruispunt Grootwaterstraat-Hegge. Vanuit Hegge kan men via de Melkerijstraat naar Weelde en niet meer door de Grootwaterstraat. 
 • De aanleg van het kruispunt Grootwaterstraat-Schootseweg wordt uitgesteld naar een later te bepalen tijdstip. 

Verbindingsweg:

 • Vanaf dat de rioleringswerken in het eerste deel van Hegge klaar zijn (hopelijk eind november), starten de werken in Verbindingsweg en wordt deze afgesloten. Hegge blijft dan bereikbaar via Melkerijstraat.

Heesdijk:

 • Planning: plaatsing toplaag in asfalt op 24 en 25 oktober in de Heesdijk, van Stwg Weelde tot aan Heesdijk 15.
 • Op het gedeelte van de Hegge tot aan Heesdijk 15 wordt eind november glijbekisting getrokken en een onderlaag asfalt geplaatst waarna de opritten worden aangelegd. De doorgang hier is tijdens de werken niet mogelijk. Vanaf eind december zal een ontsluiting van Hegge via Heesdijk terug mogelijk zijn.

Noord Heikant, Grote Vond, zijweggetjes Prinsenlaan:

 • Planning: plaatsing toplaag op 24 en 25 oktober. Nadien worden deze wegen terug opengesteld voor het verkeer.
 • Aan de bewoners wordt gevraagd om de wagen vanaf zondagavond buiten de werkzone te plaatsen totdat de asfaltverharding voldoende is afgekoeld om over te rijden (+/- 10 u na aanleg).

Update 01/09/2022:

Op 8 september startte aannemer Vangeel met de voorbereidende werken in de Hegge. De straat zal tijdens de uitvoering van de werken worden afgesloten voor alle verkeer. De bewoners werden reeds persoonlijk op de hoogte gebracht tijdens een infovergadering.

De eigenlijke rioleringswerken beginnen vanaf 12 september ter hoogte van de Weeldestraat.

Het kappelletje in het begin van de Hegge zal afgebroken worden. De studenten van de afdeling "Bouw" van de Thomas More Hogeschool zal het herbouwen. In juni 2023 zouden deze werken beëindigd zijn. 

Parkeer je auto elders tijdens de werkuren

Tijdens de werkuren (van 7.00u tot 16.30 u) zet je jouw wagen uit de werkzone om geen onnodige hinder te veroorzaken. 

Ophaling huisvuil

Voor de ophaling van het huisvuil, zorgt de aannemer ervoor dat de ophaaldienst maximaal tot bij je huis geraakt. Indien dit niet lukt, vragen wij je om het huisvuil op een plaats te verzamelen waar de ophaaldiensten wel kunnen komen.


Algemene informatie 

Binnenkort zal Pidpa i.s.m. het gemeentebestuur en Aquafin rioleringswerken uitvoeren in de Hegge, Verbindingsweg, De Hoek, Grootwaterstraat, Heesdijk, Prinsenlaan, Krommendijk (deel) en Noord-Heikant.

Het betreft een modern gescheiden rioleringsstelsel waarbij het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande en nieuw te graven grachten dienen voor infiltratie en vertraagde afvoer van het regenwater.

Tegelijkertijd zal Aquafin de bestaande persleiding komende uit de Melkerijstraat vervangen. Waar de riolering onder de rijweg komt te liggen, wordt deze integraal vernieuwd. De nutsmaatschappijen springen eveneens op de kar om hun netten te saneren en waar nodig uit te breiden.

Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal er vóór elke fase een bewonersvergadering georganiseerd worden waarin praktische zaken zoals bereikbaarheid, afvalophaling, werken nutsmaatschappijen... besproken zullen worden. Houd zeker deze pagina in de gaten voor meer informatie. 

Riolering - wat wordt er van u verwacht?

Pidpa Riolering zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) in aparte stelsels afgevoerd worden. De plaatsing van de huisaansluitputjes gebeurt op privéterrein tegen de rooilijn. Hagen en constructies die op het openbaar domein staan, zullen verwijderd worden.

Wat moet u zelf doen?

Overeenkomstig de milieuwetgeving moet het afvalwater van uw privédomein gescheiden afgevoerd worden naar het openbare rioleringsstelstel. Concreet betekent dit dat het afvalwater en het regenwater op uw domein gescheiden moeten worden. Het afvalwater mag enkel door een vuilwaterleiding afgevoerd worden. Het regenwater wordt bij voorkeur zoveel mogelijk hergebruikt via een regenwaterput en eventueel geïnfiltreerd in de ondergrond. In tweede instantie kan het regenwater ook, gescheiden van het afvalwater, afgevoerd worden naar het regenwatersysteem.

Om u hierbij te helpen en te begeleiden, kunt u contact opnemen met Geert De Doncker, afkoppelingsdeskundige van Keriplan, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel (afkoppelingen@keriplan.be of 0496 54 03 61). Hij zal u adviseren bij de noodzakelijke afkoppelingswerken en u een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke oplossing voorstellen.

Vul hier het document in

Keuring en aansluiting:

Sinds 1 juli 2011 is er een wettelijke verplichting om de afkoppelingswerken op privédomein te keuren. Deze keuring wordt binnen een project éénmalig ten laste genomen door Pidpa Riolering. Eventuele herkeuringen zijn ten laste van de eigenaar. Zodra de aannemer bij uw bouwperceel een aansluitpunt voorzien heeft, kan worden overgegaan tot keuring. Op het einde van de werken, zal u van Pidpa nog een brief ontvangen met de vraag hen te contacteren om een afspraak voor de keuring te maken. Als u voldoet aan alle voorwaarden ontvangt u een conform keuringsattest.

Kostprijs:

Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

 • gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
 • 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
 • 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op open gracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

 • Gratis keuring van privériolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
 • Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 530 € indien de afkoppeling correct gebeurd is en er een conform keuringsattest is afgeleverd. Deze premie wordt vermeerderd tot 795 € wanneer er op privéterrein ook een infiltratie voor het hemelwater wordt voorzien.
 • De gemeente zal een premie uitkeren voor het correct afkoppelen van het afval- en hemelwater.

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

 • 795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering
 • Volledige afkoppeling op privaat terrein

Mocht u vragen hebben over deze werken, kan u Pidpa contacteren op het gratis nummer 0800 90 300, optie 5 (riolering) of per mail aan riolering_afkoppeling@pidpa.be. Gelieve steeds het projectnummer ”K-20-009” en uw contactgegevens te vermelden.

Voor verdere informatie of problemen tijdens de uitvoering van dit project kan u contact opnemen met Jef Ooms op het nummer 03 466 14 88, of per mail aan jef.ooms@pidpa.be. Tevens is een wachtdienst 24 uur op 24 bereikbaar via het gratis nummer 0800 90 300 (keuzeoptie 5).

De werken worden uitgevoerd door aannemer Vangeel: contactpersoon Bob Van Herck 014 47 27 47.

Gepubliceerd op dinsdag 21 nov 2023 om 09:00

Thema's