Vast Bureau

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester, ook de burgemeester die buiten de raad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het vast bureau.

Samenstelling