Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

Schriftelijke vragen

In hun hoedanigheid van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben raadsleden expliciet het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 31 Decreet Lokaal Bestuur). Een overzicht van deze vragen en de antwoorden van het bestuur kan je terugvinden op deze pagina.

Samenstelling