Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur kent aan de gemeenteraad kaderbevoegdheden toe. Dit omvat de bevoegdheid:

  • voor zaken van gemeentelijk belang en aan de gemeente toevertrouwde medebewindstaken;
  • om het beleid van de gemeente te bepalen en algemene regels vast te stellen;
  • om gemeentelijke reglementen vast te stellen.

Schriftelijke vragen

In hun hoedanigheid van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben raadsleden expliciet het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 31 Decreet Lokaal Bestuur). Een overzicht van deze vragen en de antwoorden van het bestuur kan je terugvinden op deze pagina.

Samenstelling