College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen is een beraadslagende vergadering. Het kan zijn bevoegdheden alleen op een collectieve wijze uitoefenen. Delegatie aan de individuele schepenen is niet mogelijk. Het besluit tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het college, is een interne werkindeling met het oog op de voorbereiding van zaken waarover het college collegiaal moet beslissen.

Tot de taken van het college van burgemeester en schepenen behoren:

  • voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
  • uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
  • uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
  • uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Samenstelling