Inname openbaar domein ambulante handel

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein (ambulante activiteit) heeft u een toelating van de gemeente nodig. Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan via het digitaal loket. 

Doe hier jouw aanvraag! 

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. De gemeente Ravels heft een retributie van 1,50 EUR per begonnen m² ingenomen oppervlakte per dag dat de inrichting geopend is, met een minimum van 6,00 EUR.

Deelnemers aan occasionele evenementen, die door of in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd (zoals o.a. de midzomermarkt), worden vrijgesteld van deze retributie.