Openbaar onderzoek: Kennisgeving Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines. Het Team MER verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3/12/2021.

De kennisgeving van het plan-MER wordt ter inzage gelegd van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022. Ze is raadpleegbaar via de website van het Lokaal Bestuur Ravels, de website van het Team MER, de website van het Departement Omgeving, op de dienst omgeving van het lokaal bestuur en bij het Departement Omgeving.

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel