Voorschotten

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u in aanmerking komt voor deze voorschotten.

Procedure

U kan contact opnemen met de sociale dienst.
U kan langskomen op de zitdagen van de sociale dienst.

Wat meebrengen

- identiteitskaart

- documenten/informatie ivm stand van zaken aanvraag sociale uitkering