Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart is een verblijfsdocument voor niet-Belgen die tenminste 12 jaar zijn en die voor een langere termijn dan 3 maanden in Belgiƫ mogen verblijven of zich hier verstigen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De kaart geldt als inschrijvingsbewijs in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van de gemeente waar iemand zijn hoofdverblijfplaats heeft. Hiermee kan deze persoon aantonen dat hij of zij in BelgiĆ« mag verblijven. 

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Wat meebrengen

Bij aanvraag (enkel na afspraak)

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • uw paspoort of identiteitskaart 
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

Bij afhalen (enkel na afspraak)

 • de brief met uw pincode en pukcode
 • indien van toepassing: uw oude verblijfskaart of het bewijs van verlies/diefstal

Kostprijs

20,00 euro bij voorkeur te betalen met bancontact.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.