Openbare onderzoeken

Kijk hier de lopende Openbare Onderzoeken in!

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door :

  1. De aanplakking van een gele affiche ter plaatse.
  2. De publicatie op het inzageloket  
  3. In sommige gevallen, de publicatie in een dag- of weekblad.
  4. In sommige gevallen, de individuele kennisgeving. Dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt.
  5. De analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis.
  6. In sommige gevallen, een informatievergadering.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Dit mag:
- via het omgevingsloket
- via gewone brief. Een aangetekende brief mag, maar hoeft niet.

Beslissingen en beroepen

U kunt dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen op het publiek loket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

Bevoegde overheid in eerste aanlegBevoegde overheid in laatste aanlegExtra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBSDeputatieRaad voor vergunningsbetwistingen
DeputatieVlaamse RegeringRaad voor vergunningsbetwistingen
Vlaamse regering /Raad voor vergunningsbetwistingen

        
In de meeste gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.