Privacyverklaring

Algemeen

De gemeente en het OCMW van Ravels vinden de bescherming van jouw privacy belangrijk. Daarom voeren onze organisaties een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jou verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe de gemeente en het OCMW van Ravels omgaan met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de gemeente/OCMW Ravels de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de zijnde de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG), en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

De gemeente en het OCMW verwerken voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als klant van de gemeente of het OCMW van Ravels verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met de gemeente / het OCMW verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Zowel gemeente als OCMW gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het
toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast
zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Ravels. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven
gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Ravels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. De gemeente en het OCMW Ravels zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De gemeente en het OCMW van Ravels leveren de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De gemeente en het OCMW Ravels kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke
onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@ravels.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder
aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Ravels aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Ravels. Het gemeentebestuur en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site.

Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot
gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Ravels plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur geeft geen enkele garantie betreffende de
inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Ravels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en
hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Ravels zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via info@ravels.be.

Het gemeentebestuur van Ravels behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Sociale media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met jouw persoonsgegevens kunnen doen.

Persoonsgegevens

De gemeente en het OCMW van Ravels verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan  noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de gemeente verwerkt worden. Een uitgebreide toelichting hierbij vind je in het privacyreglement van de gemeente en het OCMW van Ravels.

Je hebt het recht het gemeentebestuur van Ravels / het OCMW te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerken. De gemeente / het OCMW zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. De functionaris voor gegevensbescherming stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het gemeentebestuur of het OCMW een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je de gemeente en/of het OCMW verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met privacy@ravels.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het gemeentebestuur van Ravels of het OCMW de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleven:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Ravels behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Beveiliging

De gemeente en het OCMW hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid.

Gemeentebestuur Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Weelde
014 65 67 04 – privacy@ravels.be