Privacyreglement

Via het privacyreglement laat het lokaal bestuur Ravels zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Lokale besturen hebben de verantwoordelijkheid over heel wat persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. We zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, openbare orde en veiligheid, en het sociaal domein. 

Het beschermen van de privacy is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt het lokaal bestuur Ravels het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.

Inzage in persoonsgegevens

Wie wil weten welke persoonsgegevens de gemeente en het OCMW van Ravels verwerken, kan hiervoor een aanvraag tot inzage in zijn/haar persoonsgegevens doen. Je kan dit doen door het invullen van het e-formulier onderaan de pagina of door het aanvraagformulier te downloaden en vervolgens te bezorgen aan privacy@ravels.be of persoonlijk binnen te brengen. 

Wanneer je de aanvraag via e-mail of brief doet, zal je eerst langs ons moeten komen om je identiteit te bewijzen. Dit wordt verplicht omdat anonieme aanvragen niet aanvaard mogen en kunnen worden. Wanneer je aanvraag bij ons binnen is beoordelen we eerst de ontvankelijkheid van deze aanvraag. Wanneer deze ontvankelijk blijkt zal je eerst inzage krijgen in het register van verwerkingsactiviteiten. In dit register kan je de volgende zaken terugvinden:

 • onderwerp van de verwerking
 • categorieën van betrokkenen
 • verwerkingsgrond
 • categorieën van gegevens
 • bronnen
 • categorieën van ontvangers
 • verstrekking verwerkers
 • bewaartermijnen
 • eventuele doorgiften aan andere landen
 • toepassingen waarin verwerkt wordt
 • beveiligingsmaatregelen
 • eventuele dragers van de persoonsgegevens. 

Wanneer je hier nog niet voldoende mee geholpen hebt kan je van bepaalde zaken in het register specifiek jouw eigen gegevens opvragen. Deze vraag wordt dan door de Data Protection Officer van het bestuur doorgegeven aan de betrokken diensten waarna zij deze gegevens aan de DPO bezorgen. Deze maakt op zijn beurt dan een rapport dat aan jou ter inzage wordt bezorgd. 

Ben je niet akkoord met de manier waarom het lokaal bestuur je gegevens verwerkt, dan kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om een klacht neer te leggen. De contactgevens van de GBA vind je terug in de privacyverklaring en het privacyreglement. 

Voor wie?

Iedereen kan voor zijn eigen gegevens een aanvraag indienen. Heb je nog minderjarige kinderen of ben je als voogd aangesteld, kan je ook voor hen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Bij elke aanvraag moet je identiteit bewezen zijn. Dit doe je door het tonen van je identiteitskaart bij een mondelinge aanvraag. Wanneer je aanvraag schriftelijk of per e-mail binnenkomt vragen wij jou om even langs te komen en zo je identiteit te bewijzen. 

Bedrag

Voor een eenvoudige aanvraag worden geen kosten aangerekend. Voor uitgebreide vragen of aflevering van de gegevens op papier kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Afhandeling

Na maximaal vier weken krijg je een antwoord op je vraag. Deze termijn kan eventueel met twee maanden verlengd worden. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met privacy@ravels.be