Meerjarenplan 2020-2025

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan moet opmaken zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij het meerjarenplan. 

Strategische nota

Hierin worden de doelstellingen voor de periode van de legislatuur waarin de doelstellingen voor de periode van de huidige legislatuur zijn beschreven. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren lokaal beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft schematisch volgende zaken weer:

 • de omschrijving van de prioritaire acties en van de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen; 
 • voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie, prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waarin ze kaderen;
 • voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling waarin ze kaderen
 • een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen
 • een verwijzing naar waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties beschikbaar is. 

Daarnaast toont de strategische nota voor alle prioritaire acties ook de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Op die manier toont het bestuur op welke manier het meerjarenplan bijdraagt aan de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Financiële nota

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. De financiële nota van het meerjarenplan bevat volgende documenten:

 • het financiële doelstellingenplan (schema M1);
 • de staat van het financiële evenwicht (schema M2);
 • het overzicht van de kredieten (schema M3).

Toelichting bij het meerjarenplan 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de lezer van het plan. Ze bevat de volgende onderdelen: 

 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 • in voorkomend geval, de investeringsprojecten (schema T3);
 • in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 • begeleidende en aanvullende informatie
  • de omgevingsanalyse, opgesteld door de administratie;
  • een beschrijving van de belangrijkste financiële risico's;
  • de volledige doelstellingenboom van Ravels;
  • het SDG-register, dat de koppeling van alle acties met de SDG's weergeeft;
  • het organogram van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW);
  • een overzicht van het personeelsbestand;
  • een overzicht van de budgethouders;
  • een overzicht van de beleidsdomeinen en een toelichting van de wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan;
  • een overzicht van de verbonden entiteiten;
  • een overzicht van de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing per jaar;
  • een overzicht van de eigen belastingreglementen van het bestuur en de plaats waar ze geraadpleegd kunnen worden;
  • een overzicht van eventueel geplande wijzigingen in de aanslagvoet van belastingen;
  • een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort;
  • de financiële schulden;
  • Adviezen van adviesraden over het meerjarenplan.

Het strategisch meerjarenplan van Ravels is tot stand gekomen met inbreng van de administratie en adviesraden. De prioriteiten werden door het college van burgemeester en schepenen bepaald rekening houdend met de budgettaire ruimte.

Deze meerjarenplanning heeft een dynamisch karakter en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende een legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd.

Iedereen die vragen heeft bij deze meerjarenplanning kan contact opnemen met de dienst beleidsondersteuning via secretariaat@ravels.be of bij de financiële dienst via financiele.dienst@ravels.be.  

Het meerjarenplan werd gepubliceerd op de website op 10 december 2019.