Klimaatactieplan

Gezien de strakke timing die Europa voorziet voor de opmaak van de klimaatplannen (binnen het jaar na ondertekening), werd in het voorjaar van 2014 een kernachtig voortraject voorzien. Een gebundelde workshop per gemeente, met parallelle thematische sessies, bood een forum om de aanwezige kennis en ervaring binnen het gemeentebestuur inzake alle relevante beleidsdomeinen op dit vlak (wonen, mobiliteit, economie, eigen patrimonium) te bundelen.

De resultaten van de gemeentelijke workshop en de resultaten van de nulmeting vormden het basismateriaal voor de opmaak van een ontwerpklimaatactieplan. Dit ontwerp werd dan na een intern traject binnen de gemeente (college, adviesraden, gemeentediensten) door de gemeenteraad goedgekeurd op 2 februari 2015.

Dit plan geeft een overzicht van de acties die de gemeente plant in de komende jaren om de reductiedoelstelling van 20% minder CO2 tegen 2020 te bereiken. Het gaat om een dynamisch plan dat in de loop der jaren omwille van veranderde omstandigheden of nieuwe opportuniteiten nog kan wijzigen.