Klachten

Elke burger die een klacht heeft over het gemeentebestuur, heeft recht op een grondige en correcte behandeling daarvan. Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over een product, dienst, handeling of gedraging van het gemeentebestuur of over het achterwege blijven ervan. 

Iedere klacht wordt geregistreerd op het secretariaat door de klachtencoördinator die de klacht door geeft aan een klachtenbehandelaar voor het inhoudelijk inderzoek. De klachtenbehandelaar is de hiërarchische overste van het personeelslid of de dienst waarover geklaagd wordt. Bij een klacht tegen de gemeentesecretaris treedt het schepencollege op als klachtenbehandelaar. Bij een klacht tegen de burgemeester of een schepen is de deontologische commissie van de gemeenteraad dan weer de klachtenbehandelaar. 

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden. Dit kan per brief, per e-mail of via het webformulier. Je ontvangt binnen een termijn van 14 dagen van ons bericht of de klacht ontvankelijk is en wie jouw klacht behandeld. 

Meld hier je klacht online.

Digitaal loket