Kampvuur organiseren

Ben je met jouw vereniging op kamp in Ravels en wil je een kampvuur organiseren? Dan moet je dit minstens 2 weken vooraf melden aan het gemeentebestuur. De jeugddienst bezorgt de aanvraag aan de brandweer voor advies.

Voor elk kampvuur in of in de onmiddellijke omgeving van een bosgebied of een natuurgebied, moet bovendien twee weken vooraf een machtiging aangevraagd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos Antwerpen.

Voorwaarden

Bij het organiseren van een kampvuur dienen de verantwoordelijken, voor wat betreft de brandveiligheid, rekening te houden met onderstaande bepalingen:

  1. De plaats waar het kampvuur wordt ontstoken, dient zorgvuldig te worden gekozen. Bijgevolg dient men rekening te houden met de omliggende gebouwen en beplantingen en de wettelijke bepalingen ter zake (artikel 89.8° van het veldwetboek).
  2. Rondom het te ontsteken kampvuur dienst VOORAFGAANDELIJK een greppel te worden gegraven zodat het vuur zich niet kan voortplanten over de grond.
  3. Men zorgt ervoor dat de vlammen geen te grote afmetingen hebben zodat vlamoverslag onmogelijk is. 
  4. Het kampvuur mag noch aangestoken worden noch aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen zoals benzine, thinner, enz ...
  5. Het is verboden ontvlambare of gemakkelijk brandende stoffen, recipiënten die ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben of recipiënten die samengeperste vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van het kampvuur.
  6. Het vuur dient gedoofd te worden om 01.00 uur.
  7. Inzake blusmiddelen dienen er ofwel twee draagbare poederblussers van 6 kg ofwel een voldoende hoeveelheid water in de nabijheid te zijn. 
  8. De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de brandweerdienst onmiddellijk op te roepen (tel. 100).
  9. Er dient een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid te worden afgesloten overeenkomstig de wet van 30.07.1979 en KB 28.02.1991. 
  10. In geval van extreme droogte (bij fase oranje of rood) is het niet toegelaten om een kampvuur te houden. De op dat moment gangbare fase kan steeds worden opgevraagd bij de Hulpverleningszone Taxandria via telefoon 014 42 22 22 of geraadpleegd worden via de website van ANB

Procedure

Een kampvuur aanvragen kan via het e-formulier dat je op deze pagina vindt. 

Digitaal loket