Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

  • de doelstellingenrealisatie die het beleid verwoordt dat het bestuur heeft gevoerd gedurende het boekjaar met daarbij informatie over de mate van realisatie van de beoogde doelstellingen; 
  • de doelstellingenrekening (schema J1) die per beleidsdomein het totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen en het overig beleid toont;
  • de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget.

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

  • de exploitatierekening (schema J2);
  • de investeringsrekening (schema’s J3 en J4);
  • de liquiditeitenrekening (schema J5).

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

  • de balans (schema J6);
  • de staat van opbrengsten en kosten (schema J7).

Daarnaast wordt er ook een toelichting toegevoegd aan de jaarrekening die het document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.

Via de knop in de rechterkolom kan je de jaarrekening downloaden. De jaarrekeningen 2019 van gemeente en OCMW werden gepubliceerd op 15 juni 2020 en ligt ook steeds ter inzage op de financiële dienst waar ze door iedereen geraadpleegd kan worden.