Jaarrekening

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

 • de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
 • het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

 • de doelstellingenrekening (schema J1);
 • de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
 • de realisatie van de kredieten (schema J3);
 • de balans (schema J4);
 • de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:

 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 • de investeringsprojecten (schema T3);
 • een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 • een overzicht van de financiële risico’s met een omschrijving van die risico’s en van de middelenen mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;
 • een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
 • een toelichting bij de balans (schema T5);
 • de waarderingsregels;
 • de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
 • een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
 • de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
 • een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Daarnaast bevat de jaarrekening ook nog heel wat bijkomende documentatie die de raadsleden kan helpen bij het maken van hun beslissing en het beoordelen van het beleid:

 • het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
 • een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
 • een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
 • een overzicht van de verbonden entiteiten;
 • een overzicht van de personeelsinzet;
 • een overzicht van de opbrengst per belastingsoort 
 • een volledig overzicht van de realisatie van de doelstellingen, ook voor het niet-prioritair beleid. 

De jaarrekening 2020 werd gepubliceerd op 16 juni 2021.