Inzage bestuursdocumenten

Openbaarheid van bestuur

Net als andere overheden zijn gemeente en OCMW Ravels verplicht hun burgers zo goed mogelijk te informeren. We proberen dat op een zo actief mogelijke manier te doen via de pers en onze eigen publicatiekanalen waaronder deze website. Via de raadpleegomgeving vind je steeds belangrijke besluiten en reglementen van de verschillende politiek organen terug. Daarnaast kan je in de raadpleegomgeving ook altijd de besluitenlijsten van deze organen terugvinden. 

 

Vraag hier inzage in een bestuursdocument

Daarnaast heb je als burger ook het recht om zelf bestuursdocumenten op te vragen, in te kijken, er  uitleg over te krijgen of er zelfs een kopie van te bekomen. Alle aanvragen om documenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. Dit kan per brief of per e-mail naar secretariaat@ravels.be, maar ook via het onderstaand e-formulier. Alle aanvragen tot openbaarmaking worden in principe binnen de 20 dagen beantwoord. Wanneer er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, krijgt u bericht dat de termijn met 20 dagen verlengd wordt. 

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis, maar voor kopieën rekent de gemeente een retributie op administratieve prestaties aan:

  • 0,06 EUR per bladzijde fotokopie formaat A4
  • 0,10 EUR per bladzijde fotokopie formaat A3
  • 5,00 EUR per begonnen m² zwart/wit planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 20,00 EUR per begonnen m² kleur planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 5,00 EUR per ingescand plan (doormailen of op aangeleverde USB-stick). Als er meerdere plannen zijn voor één woning wordt maar 5,00 EUR aangerekend voor alle plannen. 
  • 30,00 EUR per begonnen halfuur voor ruim opzoekingswerk.

De rechten en verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur worden beschreven in het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit decreet trad in werking op 1 januari 2019, geldt zowel voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, en bevat voorschriften die vroeger over 12 verschillende decreten verspreid waren, waaronder het Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

Op dit recht op inzage in bestuursdocumenten zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing, onder meer ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, commerciële en industriële informatie, ... Een overzicht van al deze uitzonderingen kan je terugvinden in het bestuursdecreet. 

Verkregen bestuursdocumenten mogen niet gebruikt of verspreid worden voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.