Inzage bestuursdocumenten

Openbaarheid van bestuur

Net als andere overheden zijn gemeente en OCMW Ravels verplicht hun burgers zo goed mogelijk te informeren. We proberen dat op een zo actief mogelijke manier te doen via de pers en onze eigen publicatiekanalen waaronder deze website. Via de raadpleegomgeving vind je steeds belangrijke besluiten en reglementen van de verschillende politiek organen terug. Daarnaast kan je in de raadpleegomgeving ook altijd de besluitenlijsten van deze organen terugvinden. 

Vraag hier inzage in een bestuursdocument

Daarnaast heb je als burger ook het recht om zelf bestuursdocumenten op te vragen, in te kijken, er  uitleg over te krijgen of er zelfs een kopie van te bekomen. Alle aanvragen om documenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. Dit kan per brief of per e-mail naar secretariaat@ravels.be, maar ook via het onderstaand e-formulier. Alle aanvragen tot openbaarmaking worden in principe binnen de 20 dagen beantwoord. Wanneer er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, krijgt u bericht dat de termijn met 20 dagen verlengd wordt. 

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis, maar voor kopieën rekent de gemeente een retributie op administratieve prestaties aan. Voor documenten die worden opgevraagd in het kader van openbaarheid van bestuur hanteren wij de volgende tarieven: 

  • 0,12 EUR per bladzijde fotokopie formaat A4
  • 0,20 EUR per bladzijde fotokopie formaat A3
  • 10,00 EUR per begonnen m² zwart/wit planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 40,00 EUR per begonnen m² kleur planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 30,00 EUR per begonnen halfuur voor ruim opzoekingswerk.
  • De afgifte van een digitaal afschrift van bestuursdocumenten is gratis. Eigenaren of huurders kunnen eenmalig gratis een afschrift van de bouwplannen verkrijgen indien zij het eigendom of de huur kunnen aantonen.

De rechten en verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur worden beschreven in het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit decreet trad in werking op 1 januari 2019, geldt zowel voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, en bevat voorschriften die vroeger over 12 verschillende decreten verspreid waren, waaronder het Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

Op dit recht op inzage in bestuursdocumenten zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing, onder meer ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, commerciële en industriële informatie, ... Een overzicht van al deze uitzonderingen kan je terugvinden in het bestuursdecreet. 

Verkregen bestuursdocumenten mogen niet gebruikt of verspreid worden voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

Bouwplannen

Auteursrecht

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: eigenaars van een pand

Eigenaars van een pand kunnen bij uitzondering wel een afschrift van het bouwplan verkrijgen op voorwaarde dat ze de plannen enkel voor privédoeleinden gebruiken. Indien je als eigenaar of in opdracht van een eigenaar een bouwplan opvraagt voeg je onderstaande zaken toe aan de aanvraag: 

  • Schriftelijk bewijs van eigendom.
  • Verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken.
 

In beroep gaan tegen weigering van inzage

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een beroep indienen bij de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur.

  • Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur.
  • Vermeld waartegen je hoger beroep instelt en voeg een kopie toe van jouw aanvraag en de beslissing.