Infrastructuursubsidies ter bevordering van de duurzaamheid in verenigingslokalen

Het gemeentebestuur van Ravels verleent, binnen de perken van het voorziene budget, aan de erkende verenigingen, een subsidie ter bevordering van de duurzaamheid van de lokale verenigingeninfrastructuur.

Er wordt een gemeentelijke tussenkomst toegekend aan verenigingen die investeren in aanpassingen aan bestaande infrastructuur die ze zelf beheren en waarin werken mogen uitgevoerd worden.

De volgende aanpassingswerken komen in aanmerking voor deze premie:

  • Relighting of relamping in en rondom de infrastructuur;
  • Dakisolatie;
  • Beglazing;
  • Isolatie van buitenmuren (spouwmuren, binnenkant en buitenkant);
  • Zonnepanelen;
  • Zonneboilers.

Voorwaarden

De gedetailleerde voorwaarden waaraan de aanpassingswerken moeten voldoen, kan je terugvinden in het reglement dat je onderaan op deze pagina kan downloaden.

Het gemeentebestuur subsidieert 50% van de bewezen kosten van de aanpassingswerken, met een maximale subsidie van 5 000 euro per werkingsjaar en per vereniging. Alle gemaakte kosten moeten worden bewezen aan de hand van een kopie van de factu(u)r(en). Subsidies die worden toegekend via andere subsidiekanalen worden in mindering gebracht van de totale kost alvorens het subsidiebedrag te berekenen. Alle uitgevoerde werken moeten voldoen aan de geldende regelgeving.

Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies die door het lokaal bestuur worden toegekend.

Een werkingsjaar loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus. Alle subsidieaanvragen hebben betrekking op het vorige werkingsjaar. Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2021-2022.

Procedure

Om de subsidie te bekomen, moet uiterlijk op 15 september een aanvraag worden ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Het aanvraagdossier moet volgende documenten bevatten:

  • een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier waarin wordt aangetoond dat de uitgevoerde werken duurzaam zijn en een duidelijke verbetering zijn t.o.v. de oude toestand waarin de infrastructuur zich bevond (bv. aan de hand van een duidelijke daling energieverbruik, specificaties van gebruikte (isolatie)materialen…);
  • een kopie van de facturen.

Indien er twijfels zijn over de duurzaamheid of kwaliteit van de uitgevoerde werken, kan het schepencollege steeds een bijkomend advies vragen aan een gespecialiseerde organisatie. De subsidies worden vervolgens al dan niet toegekend door het college van burgemeester en schepenen. Na toekenning wordt de subsidie vóór 31 december gestort op de rekening van de vereniging.
Verenigingen zijn in de mogelijkheid om een preadvies te vragen voor aanvang van de werken indien er twijfels zijn of de werken in aanmerking komen voor subsidiëring via dit reglement.

Meer info

Het lokaal bestuur voorziet een budget van 50 000 EUR per jaar voor subsidies in het kader van onderhavig reglement.
Indien het voorziene budget niet volstaat, worden de infrastructuursubsidies evenredig verdeeld, naargelang de grootte van de aanvragen.

Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd met de bevoegde adviesraden (jeugd-, sport- en cultuurraad). Latere wijzigingen aan dit reglement worden telkens voor advies voorgelegd aan de bevoegde adviesraden (jeugd-, sport- en cultuurraad).

Het lokaal kan zowel voor als na de toekenning van de subsidie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan het lokaal bestuur contact opnemen met de firma of aannemer die de installatie levert of plaatst, of die advies verstrekt. Als de installatie/isolatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft het lokaal bestuur het recht om de subsidie te weigeren
of om de uitbetaalde subsidie terug te vorderen.