Handhaving

We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op. Hierbij geldt dat inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Inwoners en ondernemers worden dus ook geacht de wet- en regelgeving te kennen die op hen van toepassing is.

Handhaving is een belangrijk aspect van het omgevingsbeleid. Zonder in te zetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Omgevingshandhaving is erop gericht om de goede ruimtelijke ordening te bewaren, mens en milieu te beschermen, de leefkwaliteit in het algemeen te verbeteren en misdrijven en inbreuken in de toekomst te vermijden. Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken.

Bij de aanpak van schendingen primeert de redelijkheid. Om effectief tot een goede ruimtelijke ordening te komen en onaanvaardbare risico’s of hinder voor mens en milieu te vermijden, zijn preventie en herstel belangrijker dan sancties.

Bouwmisdrijf online melden 

Let op: aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.