Gebruik loodsen Weelde Depot

Het gemeentebestuur stelt de loodsen Weelde Depot ter beschikking voor: de opslag van materialen en de organisatie van evenementen.

Voorwaarden

De gebruikers worden ingedeeld in categorieën als volgt:

 • erkende senioren-, ziekenverenigingen en -instellingen (cat. 1)
 • andere erkende verenigingen en instellingen (cat. 2)
 • niet-erkende verenigingen en instellingen (cat. 3)
 • inwoners en bedrijven uit de gemeente of de Turnhoutse straten Kampheidelaan, Steenweg op Baarle-Hertog en Steenweg op Zondereigen (cat. 4)
 • alle andere gebruikers (cat. 5).

Procedure

 • Elke aanvraag om gebruik te maken van één of meerdere loodsen Weelde Depot moet ingediend worden bij het gemeentebestuur.
 • Elke aanvraag voor de organisatie van een evenement kan enkel aanvaard worden mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en een positief advies van de brandweer.
 • Elke aanvraag voor de opslag van materialen door gebruikers uit categorieën 3 of 4 kan enkel aanvaard worden mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Opslag van materialen door gebruikers uit categorie 5 wordt niet toegestaan.

Kostprijs

Opslag materialen Weelde Depot:

 • cat. 1: 0,50 euro/m²/jaar met een minimum van 10,00 euro
 • cat. 2: 1,00 euro/m²/jaar met een minimum van 20,00 euro
 • cat. 3: 2 750,00 euro/loods/maand
 • cat. 4: 2 750,00 euro/loods/maand
 • cat. 5: niet van toepassing.

Organisatie activiteiten Weelde Depot:

1. Organisatie activiteiten hallen.

 Per uur (voor niet publieke activiteiten) per halPer dag per halPer week per hal
Categorie 1: €15€100€600
Categorie 2: €30€200€1200
Categorie 3,4 & 5NVT€1250€6250

Normaal gebruik van de aanwezige nutsvoorzieningen is inbegrepen in bovenstaande
retributies.
Vanaf het moment dat een hal niet meer gebruikt kan worden voor andere doeleinden wordt er
een retributie aangerekend. Dit geldt ook voor op- en afbouwperiodes.

2. Op het gebruik van buitenterreinen van Weelde Depot voor evenementen staat geen retributie. 

3. Parking:

 1. Buitenterrein: De betonwegen tussen de evenementenhallen en het openbaar domeinkunnen worden gebruikt als parkeerruimte voor evenementen. Extra parkeerruimte is
  mogelijk achteraan het domein voor volgende retributie: €150 per dag
 2. Binnen in een hal:
 Per dag per hal
Categorie 1:€100
Categorie 2:€200
Categorie 3, 4 & 5€1250

4. Elke aanvraag voor de organisatie van activiteiten op Weelde Depot dient te worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Heirkracht

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de verleende toelating voor het gebruik te allen tijde te wijzigen of in te trekken, mits heirkracht kan ingeroepen worden. Hiervoor kan de aanvrager geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Schade en schadevergoeding

 • De brandverzekering van het gebouw is ten laste van de gemeente.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan de loodsen, de aanhorigheden en de uitrusting, veroorzaakt door de door hem uitgevoerde activiteiten.
 • Het gemeentebestuur van Ravels kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard n.a.v. het gebruik van de loodsen Weelde Depot.
 • Het gemeentebestuur van Ravels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van of schade aan achtergelaten materialen van de gebruiker.
 • Elke veroorzaakte schade aan de loodsen door de gebruikers moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden aan de aangestelde toezichthouder en dient te worden vergoed. Elke nieuwe aanvraag van de betrokken gebruiker kan geweigerd worden zolang het bedrag van de schadevergoeding niet volledig betaald is.

Opslag van materialen

 • Enkel materialen die sporadisch gebruikt worden, mogen opgeslagen worden.
 • Opslag van materialen door gebruikers uit categorie 4 wordt enkel tijdelijk toegestaan en is enkel mogelijk wanneer een uitzonderlijke noodwendigheid kan aangetoond worden.
 • Opslag van materialen wordt niet toegestaan aan gebruikers uit categorie 5.
 • De opslag van gevaarlijke stoffen wordt niet toegestaan.

Afspraken rond het gebruik van de loodsen Weelde Depot

 • De gebruikers mogen in de loodsen geen andere activiteiten opzetten dan deze waarvoor het gebruik werd toegestaan.
 • Het onderverhuren van de loodsen is ten strengste verboden, tenzij dit expliciet werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
 • De gebruiker geeft minstens één hoofdverantwoordelijke op die als aanspreekpunt dient voor de aangestelde toezichthouder.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten, waarbij de winst uitgekeerd wordt aan een persoon of een bedrijf, uit te oefenen zonder expliciete toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
 • De gebruiker volgt steeds de aanwijzingen van de aangestelde toezichthouder. Elke gebruiker zal steeds vrije doorgang verschaffen aan gemeentepersoneel in werkopdracht.
 • In de loodsen Weelde Depot geldt een algemeen rookverbod.

Veiligheid

 • De vrije toegang tot de loodsen mag op geen enkele wijze belemmerd worden en nooddeuren mogen niet slotvast of versperd zijn.
 • Alle richtlijnen van de gemeentelijke toezichthouders en deze opgenomen in eventuele adviezen van de brandweer dienen stipt opgevolgd te worden.