Bewegwijzering bedrijven

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Procedure

Je dient een aanvraag in bij de gemeentelijke technische diensten, met een nauwkeurige beschrijving van de plaats waar je verkeerssignalisatie wenst.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gemeenteweg dan worden vorm en inhoud van de borden afgesproken met de technische diensten. Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag indien het gemeentewegen betreft.