Belasting uitbating openluchtrecreatieve terreinen

Wat?

De gemeente Ravels heft een jaarlijkse belasting op de uitbating van openluchtrecreatieve terreinen. Onder openluchtrecreatief terrein verstaan we een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer waar minstens twee plaatsen zijn voor openluchtrecreatieve verblijven en waar minstens acht toeristen tegelijkertijd kunnen kamperen of verblijven, zoals campings, kampeerautoterreinen, vakantieparken en verblijfsparken. 

Deze belasting geldt niet voor terreinen waarop gedurende maximaal 75 dagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een evenement of groepen onder begeleiding of voor inrichtingen die gebruikt worden voor de werking van een door de gemeente of provincie erkend jeugdwerkinitiatief. 

Bedrag

De belasting wordt berekend tegen 0,25 EUR per m² oppervlakte ingenomen door de terreinen, ter beschikking gesteld van kampeerders of recreanten. In genoemde oppervlakte zijn groengordels rondom het terrein niet inbegrepen voor zover deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Meer informatie?

Lees het volledige belastingreglement.