Belastingen en retributies

Een belasting is een gevorderde, gedwongen en eenzijdige geldelijke prestatie van personen of instellingen, die vastligt in algemene officiële regels en binnen een bepaalde periode aan het lokaal bestuur moet worden betaald.

Een retributie wordt ook wel een tarief genoemd. Een retributie is een vergoeding van een dienst die door de gemeente wordt verstrekt. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

De opbrengst van de belastingen en retributies wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van het lokaal bestuur te financieren, bv. onderhoud infrastructuur, administratieve en technische dienstverlening, personeelskosten, ... Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als lokale overheid heft het lokaal bestuur bepaalde belastingen en retributies.