Belasting op tweede verblijven

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een belasting op tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente. Elke woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven niet officieel is ingeschreven in de bevolkingsregisters wordt beschouwd als tweede verblijf, ongeacht het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets of alle andere vaste woongelegenheden zoals met chalets gelijkgestelde caravans. 

De volgende uitzonderingen worden niet gezien als tweede verblijf: 

  • het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteit
  • tenten en woonaanhangwagens
  • verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden
  • leegstaande woongelegenheden, waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werden aangewend.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 375,00 EUR per tweede verblijf.

Aangifte

Je kan jouw aangifteformulier ook online invullen op ons e-loket. Zo besparen we samen papier en tijd!

Doe hier jouw aangifte!

Meer informatie?

Contacteer de financiële dienst of raadpleeg het volledige belastingreglement.