Aanvullende personenbelasting

Wat?

Het lokaal bestuur Ravels heft een aanvullende gemeentebelasting op de belasting op natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar genoemd is, in de gemeente gedomicilieerd zijn. 

Percentage

Het percentage van de belasting wordt voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 6,00 % van het gedeelte van de personenbelasting dat voor hetzelfde aanslagjaar aan de Staat verschuldigd is. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Meer informatie?

Contacteer de financiële dienst of raadpleeg het volledige belastingreglement.