E-formulier aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens zaakvoerder

*Burgerlijke staat

Gegevens met betrekking tot de nachtwinkel

*Bestemming van exploitatie
*Rechtsvorm

Bij aanvraag in te dienen documenten

1) Kopie identiteitskaart van exploitant-zaakvoerder (recto verso)

2) Indien vennootschap, kopie van statuten/oprichtingsakte

3) Uittreksel uit het strafregister model 596-1 of in voorkomend geval een hieraan gelijkwaardig document (uittreksel uit het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden – desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler) van het land van de woonplaats (VOG voor Nederlanders) van maximaal 3 maanden oud van de exploitant(en), uitbater(s) en alle andere personen betrokken bij de exploitatie (vertegenwoordigers rechtspersoon, inwonende personen, aangestelden)

4) Huurovereenkomst

5) Bewijs van verplichte verzekering B.A. (kopie van de polis)

6) Bewijs van verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

  • Aangifte camera’s: Sinds 25 mei 2018 moet de aangifte elektronisch ingediend worden via de volgende link: www.aangiftecamera.be  

De hierboven genoemde documenten dienen te worden bezorgd aan de dienst communicatie/onthaal, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Telefoonnummer: 014 65 67 04, fax: 014 65 94 68, e-mail: info@ravels.be