Omgevingsvergunning nodig?

Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Maar ook andere werken die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig. Zo heeft u bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning nodig wanneer:

U de functie van een gebouw wijzigt.
U het aantal woongelegenheden binnen een gebouw wijzigt.
U een terrein wil aanleggen of ophogen
U bomen wil kappen in woonparkgebied
...
Voor bepaalde werken wordt op de vergunningsplicht een uitzondering gemaakt. Deze uitzonderingen staan opgesomd in het vrijstellingenbesluit enerzijds en het besluit inzake de meldingsplichtige activiteiten anderzijds.

Voor kleinere werken die niet zijn vrijgesteld van vergunning is er onder strikte voorwaarden een vereenvoudigde procedure: de melding.
Vraag steeds info bij de gemeentelijke technische dienst over je plannen. Zo volg je zeker de juiste procedure en voorkom je stedenbouwkundige overtredingen.