Kopen en verkopen

Overweegt u de aankoop of verkoop van een onroerend goed, dan verwijzen wij u graag door naar een notaris. De notaris zal u inlichten over de rechten en plichten van kopers en verkopers.

De notaris zal voorafgaande aan de overdracht van de onroerende goederen stedenbouwkundige inlichtingen opvragen bij het gemeentebestuur. Uiteraard laat u beter niet alles over aan de notaris. Zo kan u zelf al informeren of:

  • De stedenbouwkundige voorschriften vastliggen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP.
  • Er stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd voor het goed en wat gebouwd is in overeenstemming is met de vergunde plannen.
  • Er stedenbouwkundige overtredingen gekend zijn.

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

In sommige gevallen kan een stedenbouwkundig attest meer zekerheid bieden.

Heeft bouw- of verbouwingsplannen met het aan te kopen goed dan kan u reeds de stedenbouwkundige informatie opvragen bij het gemeentebestuur. Wanneer u mondelinge stedenbouwkundige inlichtingen krijgt, dan hebben deze natuurlijk geen juridische waarde. 

Wanneer een perceel grond binnen een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP ligt, dan liggen de bouwvoorschriften vast. In dit geval is de aanvraag van een stedenbouwkundig attest geen noodzaak. Indien u echter een perceel koopt waarvoor er geen bouwvoorschriften zijn bepaald, dan kan het nuttig zijn om vooraf een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Een stedenbouwkundig attest geeft u de zekerheid dat er op het perceel al dan niet mag worden gebouwd volgens het door u ingediende voorstel. Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig.

Let op:  een stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning! Om effectief te mogen bouwen, moet u ook nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

De aanvraag voor een stedenbouwkundig attest is in te dienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu. Meer informatie over de procedure en een standaard aanvraagformulier kan u terugvinden op de website van Omgeving Vlaanderen.