Openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning: bekendmaking

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132520

Referentie gemeente: OP/2018/00165

Het bestuur van Ravels deelt mee dat door dhr. A. Van Bijsterveldt, Leemputten 10, 2382 Ravels, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein te 2382 Ravels, Tulderheyde 14, 3de afdeling, sectie C, nrs. 452/A/6, 452/B/6, 452/D/5 en 452/L/5.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de verdere exploitatie en verandering van een pluimveebedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 43.1.2.b en 53.8.2

Bij de aanvraag is een voorlopig goedgekeurd milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 6/12/2018 tot en met 05/01/2019. Op 18 december 2018 wordt om 19.00 uur een informatievergadering georganiseerd (Gemeentelaan 60, 2381 Ravels) en dit in tegenstelling tot 18 augustus 2018, wat vermeld staat in het artikel in het Berichtenblad.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (05/01/2019), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Ravels. Bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag en over het voorlopig goedgekeurd milieueffectenrapport kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

Ravels 29 november 2018