Uittreksel uit overlijdensakte

Een uittreksel van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt onder andere de naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en datum van overlijden. 

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Kosten

Het uittreksel is gratis 

Aanvraag

U kunt het uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

  • u vraagt het uittreksel aan via het e-formulier. U zal het uittreksel per e-mail ontvangen.
  • u vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij het loket van de dienst burgerzaken. U krijgt het document onmiddellijk mee.

Meenemen

Uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.