Sportraad

De sportraad is een autonoom en door het gemeentebestuur officieel erkend adviesorgaan. Het stelt zich tot doel op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief het sportbeleid, in de ruimste betekenis, en dit zowel op kwalitatief als integraal gebied, mee te bepalen.

Concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

  • De sportraad bekijkt het globale gemeentebeleid vanuit het oogpunt van de sport(verenigingen) en dit onafhankelijk van elke raad en/of instelling.
  • De sportraad is een contact- en coördinatieorgaan tussen de bestaande georganiseerde sportverenigingen onderling, tussen de georganiseerde en niet-georganiseerde sporters en tussen de sport in het algemeen en de overheid.
  • De sportraad stimuleert de samenwerking op het vlak van sportbeleid.
  • De sportraad tracht in haar werking de niet-georganiseerde sporters te betrekken.
  • De sportraad kan zelf activiteiten organiseren ( jongerencross, sportlaureatenviering, ...).
  • De sportraad verstrekt op vraag van het gemeentebestuur en/of op eigen initiatief adviezen over alle aangelegenheden betreffende het ruime sportbeleid in de gemeente.

De sportraad behandelt op plaatselijk vlak de vraagstukken die sportliefhebbers (on)rechtstreeks aanbelangen.