Aanvraag/melding sportevenement

Voor de organisatie van sportevenementen met een openbaar karakter moet schriftelijk toelating gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen, minimum 3 maanden op voorhand. Naargelang de organisatie zal een afschrift van het collegebesluit naar de lokale politie worden opgestuurd. 

Aanvraag

Formuleer in uw schriftelijke aanvraag duidelijk alle elementen waarvoor u toelating wil vragen (toelating tot de organisatie, parkeerverbod, gebruik lokalen,…). 

Wij willen u er ook attent op maken dat voor sommige organisaties toelating moet worden gevraagd bij andere actoren. Denken we in eerste instantie maar aan het Agentschap voor Bos en Natuur, de Lokale politie Kempen N-O, de federatie of bond, privé-eigenaars … 

Aan de organisatoren van wielerwedstrijden, veldtoertochten, joggings … wordt gevraagd om een duidelijk en overzichtelijk (grond)plan (maximum A3-formaat) van de omloop of tocht bij de aanvraag toe te voegen. 

Adressen: 

Lokale politie Kempen-Noord-Oost 
Wijkpost Ravels 
Vooreel 34 
2380 Ravels 
tel. 014 40 40 50 
e-mail: wijkravels@pzkeno.be
www.politiekempennoordoost.be  

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Parklaan 49 bus 1 
2300 Turnhout 
tel. 014 63 93 63 
e-mail: patrick.engels@vlaanderen.be (regiobeheerder) 
www.natuurenbos.be