Beheersplan pastorij Poppel

Sinds 1 januari 2015 is het Nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 1973, en het bijbehorende onroerenerfgoedbesluit van kracht. Deze nieuwe overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie vervangt de oude afzonderlijke regelgevingen. Door de bundeling van alle richtlijnen onder één nieuw decreet stimuleert de overheid de ontwikkeling van een gebiedsgerichte langetermijnvisie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedelelementen. Deze regelgeving zal zich initieel uiten in een beheersplan waarin alle werken, maatregelen en handelingen die de specifieke waarden en kenmerken van het erfgoed in stand houden, verbeteren of herstellen worden opgelijst. Een beheersplan is een visiedocument, het is de schriftelijke neerslag van het resultaat van het denken, zoeken, afwegen en beslissen ten behoeve van het behoud en het beheer van de erfgoedwaarde(n) van het onroerend erfgoed. Dit plan zal voor de komende 20 jaar, als een actief beleidsinstrument de bouwkundige en/of landschappelijk ingrepen begeleiden.

De opmaak van het beheersplan vormt dus het startpunt van alle werken aan het gebouw en hun financiering.

De pastorie van de Sint-Valentinusparochie met tuin is gelegen in de Pastorijstraat 24 te 2382 Ravels. De pastorie bestaat uit een aantal intern verbonden volumes die samen met een omheiningsmuur een binnentuin afbakenen. De pastorie met omringende tuin wordt afgebakend door een gracht en is enkel bereikbaar via de toegangspoort- en brug in het westen. Het geheel is het resultaat van een opeenvolging van stijlperiode en enkele restauratiecampagnes.

De pastorie is beschermd en vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De pastorie met tuin is beschermd als monument en cultuurhistorisch landschap sinds 19 maart 1975 (zie bijlage in hoofdstuk 8: beschermingsbesluit en -plan dd 19 maart 1975). Op 5 oktober 2009 werd de pastorie van de Sint-Valentinusparochie met tuin vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 

De definitieve versie van het beheersplan werd op 27 maart 2018 goedgekeurd door het Agenstschap Onroerend Erfgoed.

Meer informatie over dit dossier vindt u hier

Publicatiedatum: 08/06/2018