Coronavirus: UPDATE verlenging maatregelen t.e.m. 19 april 2020

Update 28 maart 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

 
 
Update 23 maart 2020

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).
 
Update 18 maart 2020: versterkte maatregelen (https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen). Het bijhorende M.B. vind je hier

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

 

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • Krantenwinkels
 • Kappers (1 klant per keer) - hondenkappers sluiten hun deuren! 
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 
 • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. Men moet kunnen aantonen dat de reizen essentieel zijn. Indien men in Nederland werkt (en geen telewerk mogelijk is) kan dit. 

  Boodschappen doen kan men ook in België, hobby uitoefenen lijkt me niet essentieel en familie bezoeken ook niet (zelfs niet in België) voor zover deze familie niet zorgbehoevend is.

 • De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

 
 
Update 17 maart: omgangsmaatregelen in de bossen:

maatregelen bossen

Update 17 maart 2020 - Brief aan de inwoners:

Brief aan bevolking 1

Brief aan bevolking 2
Update 13 maart 2020 - 16.00 uur

De federale overheid maakte op 12 maart 2020 een aantal maatregelen bekend. Het lokaal bestuur van Ravels volgt daadkrachtig de adviezen van de hogere overheden, de medische specialisten en het eigen kernteam dat de coronacrisis nauw opvolgt.

Om de crisis te kunnen beheersen, is het essentieel om de verspreiding van het virus af te remmen en in de tijd te spreiden. Een te sterke piek zou de medische diensten en hulpverleners kunnen overbelasten.

Omdat de situatie evolueert en er vaak nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd, moet het lokaal bestuur zijn aanpak voortdurend evalueren en bijsturen. We zullen daarom regelmatig en via alle beschikbare kanalen communiceren met de inwoners.

De richtlijnen die momenteel gelden vind je hier (of in de rechterkolom "FAQ-lijst Ravels)

 
 
Update 13 maart 2020

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:
 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;
Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.)
betreft:
 •  Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
Wat het werk betreft:
 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
Wat het openbaar vervoer betreft:

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
4. Betalingsplan btw
5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk:

 • de handen wassen met zeep
 • hoesten en niezen in de ellenboog
 • dicht contact vermijden.
Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
- Voor vragen over economie: 0800 120 33

(bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen

 

 
 
Update 11 maart 2020

In samenspraak met de burgemeester en de gouverneur van de provincie Antwerpen zal de rashondenshow die dit weekend (14 maart) zou plaatsvinden in Weelde Depot afgelast worden. Gekochte kaarten zullen terugbetaald worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. 

schaal der kempen afgelast

 
 
Update 11 maart 2020: Informatie over het coronavirus Covid-19 – help jezelf en anderen te beschermen


Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen

Deze aanbevelingen blijven van toepassing:

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. 

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt. 

Wat kan je doen ? 

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.  

 2. Was regelmatig je handen met water en zeep. 

 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips: 

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)

 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Deze aanbevelingen zijn vanaf vandaag van toepassing tot 31 maart:

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken: 

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.

 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.

 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden. 

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.

 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.

 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.

 • Hou afstand op de werkvloer.

 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).

 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. 

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken. 

Meer informatie 

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

 

 

UPDATE 9 maart 2020

Na de coronabesmetting van een man uit Poppel eerder vorige week is er continu overleg tussen de schooldirectie, de huisartenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur van Ravels.

De algemene richtlijnen die opgelegd worden van hogerhand worden gevolgd: m.n. wie zich ziek voelt, blijft thuis en contacteert telefonisch de huisarts.

Wens je meer informatie, neem dan een kijkje op de website www.info-coronavirus.be. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800 14689. 

 

Het coronavirus (COVID 19) beheerst al enkele weken de actualiteit. Het virus komt ook steeds dichterbij. Vandaag werd de eerste besmetting vastgesteld in België.
Vooral huisartsen en medisch personeel krijgen veel vragen van burgers over het coronavirus. Er is tot op heden absoluut geen enkele reden tot paniek.

Het virus wordt overgedragen via speeksel en niet via de lucht. Het heeft dus geen zin om op straat een mondmasker te dragen.

We vragen de burgers met aandrang om bij klachten niet langs te gaan bij de spoeddienst van de ziekenhuizen. De wachtzaal van de huisarts is ook te vermijden, maar neem eerst telefonisch contact op.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen kun je zelf volgende regels hanteren:
• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.

Publicatiedatum: 28/03/2020