Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit houdende veiligheidsmaatregelen

  
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel
16.7.1 tot en met 16.7.9;
- de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 29;
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 107bis;
- het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 37;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, artikel 12septies, 12octies, 12novies, 58;
- het ministerieel besluit van 28 augustus 2017 betreffende de aanwijzing van
gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde
ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- de aanwezigheid van een corona-epidemie in heel Europa, alsook in Vlaanderen;
- het ernstig risico voor de mens om besmet te worden met het coronavirus en het feit
dat de Nationale Veiligheidsraad stelt dat niet essentiële verplaatsingen moeten
vermeden worden;
- het gevaar voor de volksgezondheid is van die aard dat ook de Vlaamse Overheid alle
mogelijke middelen inzet om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel als
mogelijk tegen te gaan;
- de toegankelijkheid van natuurterreinen alsook het uitoefenen van de jacht en de
riviervisserij worden door bovenvermelde regelgeving geregeld, waarbij afwijkende
regelingen omwille van de volksgezondheid worden toegestaan (artikel 14
Riviervisserijwet, artikel 33 Jachtdecreet, artikel 56 Natuurdecreet) alsook het nemen
van veiligheidsmaatregelen in geval van een aanzienlijk risico voor mens of milieu;
- de aanbevelingen van de bevoegde instanties om zich niet in groep te bewegen en om
voldoende afstand van elkaar te houden;
- de noodzaak om de toegang van het publiek tot de bossen en natuurgebieden te
regelen;
- de noodzaak om activiteiten op het vlak van jacht, bijzondere jacht, bestrijding, visserij
en paardrijden te regelen,

DE TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAAR VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

BESLUIT:
Art. 1. Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of
stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende 
veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden
gelegen in het Vlaams Gewest:
1° het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die
niet tot hetzelfde gezin behoren.
2° tijdens het bezoek houden alle personen minstens anderhalve meter afstand van
elkaar.

Art. 2. Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn
verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in
het kader van hun beroepsactiviteiten.

Art. 3. Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut
noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.

Art. 4. De veiligheidsmaatregelen gaan in op 24 maart 2020.

Art. 5. De veiligheidsmaatregelen zullen worden opgeheven als het aanzienlijk risico
waarvoor veiligheidsmaatregelen werden genomen, is uitgeschakeld of tot een
aanvaardbaar niveau ingeperkt of gestabiliseerd is.

Art. 6. Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van de provinciegouverneurs, welke
verzocht worden de gemeentebesturen hiervan in te lichten.
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 7. Het besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2020.01 van 18 maart 2020
wordt opgeheven.

Art. 8. Overtredingen van dit besluit kunnen gestraft worden overeenkomstig
artikel 16.6.1, §2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid.

 

Publicatiedatum: 25/03/2020