Openbaar onderzoek De Liereman

NATUURINRICHTINGSPROJECT DE LIEREMAN

Hierbij wordt het publiek ervan in kennis gesteld dat in het kader van het natuurinrichtingsproject De Liereman een openbaar onderzoek over het projectrapport en de nominatieve lijst van belanghebbenden wordt ingesteld.

Het projectrapport werd opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos, overeenkomstig artikel 47 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en overeenkomstig artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007.

De nominatieve lijst van belanghebbenden werd opgesteld door het projectcomité, overeenkomstig artikel 47 van het bovengenoemde decreet en overeenkomstig artikel 28 van het bovengenoemde besluit;

Met het oog op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur heeft de Vlaamse regering het natuurinrichtingsproject ingesteld. Voor elk natuurinrichtingsproject wordt er onder meer een projectrapport, waarin de gewenste maatregelen zijn beschreven, en een nominatieve lijst van belanghebbenden opgesteld. Overeenkomstig artikel 25 van het bovengenoemde besluit worden de betreffende stukken onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De stukken werden neergelegd op het gemeentehuis waar iedere belanghebbende er gedurende een periode van 30 kalenderdagen, die loopt van maandag 18 maart 2019 tot en met dinsdag 16 april 2019, inzage kan van nemen. Het projectrapport is gedurende deze periode eveneens te raadplegen op de website van de Vlaamse landmaatschappij (https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openbaar-onderzoek-De-Liereman-van-start.aspx).

Gedurende deze periode kunnen opmerkingen en bezwaren mondeling worden ingediend, bij het gemeentebestuur tijdens de gebruikelijke openingsuren.  De tijdens het onderzoek schriftelijk ingediende opmerkingen en bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld en worden eraan gehecht.

Publicatiedatum: 11/03/2019