Bekendmaking bodemsaneringsproject

De burgemeester van de gemeente Ravels brengt ter algemene kennis van het publiek de aanvraag voor de uitvoering van een bodemsaneringsproject op een terrein te 2381 Ravels, Welvaartsstraat 8, 2de afdeling, sectie D, nr. 761/V/6. Op dit terrein werd een verontreiniging vastgesteld met minerale olie en BTEXN in bodem en grondwater, waarbij de bodemsaneringsnormen worden overschreden. De bodemsanering wordt uitgevoerd door een ontgraving van verontreinigde grond met een open put bemaling (zie dossier).

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis, milieudienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels van 28 juni 2019 tot 28 juli 2019, dit is gedurende een termijn van tenminste dertig dagen, elke werkdag, tijdens de diensturen.

De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende bovengenoemde termijn tot bij de sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren zenden naar bovengenoemd adres.

Mondelinge bezwaren kunt u meedelen aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Publicatiedatum: 25/06/2019