Bijzonder comité sociale dienst

Binnen het OCMW werd het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden + een voorzitter. Koen Rombouts werd verkozen als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn

  • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt elke derde donderdag van de maand bijeen.

De leden zijn:

Voorzitter: Koen Rombouts (CD&V)
Leden: Yvo Joos (CD&V), Femke Verheyen (CD&V), Jozef Smets (CD&V), Josephus Severijns (CD&V), Guy Marcelissen (NV-A) en Hilde Paeshuyse (Groen).

BCSD

Voorwaarden

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité 

In toepassing van artikel 91§2 van het Decreet Lokaal Bestuur dient uiterlijk op 14 oktober 2018 (eenenzestig dagen na de gemeenteraadsverkiezingen) het aantal zetels per partij voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gepubliceerd te worden op de gemeentelijke website.

De berekening van het aantal zetels gebeurt, zoals voorgeschreven door artikel 91§2 van het Decreet Lokaal Bestuur, op basis van het aantal zetels in de raad voor maatschappelijk welzijn.

Een overzicht:

LIJST                                                 ZETELS BIJZONDER COMITE

CD&V                                                   4

N-VA                                                    1

GROEN                                                 1

Art. 91.§2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

 Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.